Toelichting budget 2009 Schepen M. De Bie

21 Maart 2009

 

* toelage herbruikbare luiers: € 2.500,00
* premies milieu ? en natuureducatieve projecten: € 1.130,00
* premie nestgelegenheden zwaluwen: € 1.000,00
* toelage kleine landschapselementen: € 2.000,00
* premies natuurwerk in natuurgebieden: € 7.500,00
* toelagen voor aankoop van natuurgebieden: € 1.000,00
* toelage aan Natuurpunt voor beheerswerken in Den Battelaer: € 1.200,00
* toelage aan Natuurpunt voor uitbouw bezoekerscentrum: € 3.000,00
* premies voor saneren ondergrondse stookolietanks: € 8.500,00
* premies voor plaatsen groendaken: € 21.000,00
* premies voor initiatieven inzake geïntegreerd rioleringsbeleid: € 15.000,00

Uiteraard passen de toelagen voor installaties met zonne-energie en het ter beschikking stellen van goedkope leningen met het oog op de realisatie ervan (voorzien in de begroting 2009) , in hetzelfde duurzaam gerichte beleid. Ze situeren zich onder de bevoegdheid van energie.

  • Domein Tivoli ? Dienst milieu ? educatie

Hier wordt resoluut gekozen om een einde te maken aan de onduidelijke situatie en in eigen beheer verder te gaan. Dit moet dit jaar al zichtbaar worden in enkele belangrijke, direct noodzakelijke, saneringen. Ook wordt de basis gelegd voor een beheersplan die dit park, op relatief korte termijn, de opwaardering geeft die het verdient.
Via de sociale tewerkstelling en inzet van Minawerkers, die goed omkaderd worden, zal het onderhoud terug op een regelmatiger niveau kunnen gebeuren. Afspraken met de groendienst en wijkteams laten ook toe beter op de bal te spelen.

* verbeteren wandelpaden en vernieuwen zand speeltuin: € 6.000,00
* vervangen parkmeubilair: € 6.000,00
* uitvoeren haalbaarheidsstudie en opmaak beheerplan: € 15.000,00
* diverse werkingskosten: € 31.500,00
* renovatie refter personeel: € 9.000,00
* renovatie kleedruimte personeel: 9.000,00
* duivenwering portierswoning: € 1.000,00
* vervangen asbestgolfplaten en dakgebinte: € 58.000,00
* renovatie dak vroegere koetsierswoning: € 30.000,00
* verlichting tentoonstellingsruimte: € 3.000,00

  • Natuur ? en groenontwikkeling

Opmaak globaal masterplan voor de Kruidtuin wordt binnenkort toegewezen aan een ontwerper: hierin zitten ook het ontwerp voor een vast podium of kiosk, de aanleg van de Dodoenstuin: via overdracht is een krediet van € 135.000,00 voorzien. Contacten met de KHM en de Paramedische openen een aantal mogelijkheden die verder worden onderzocht. Dit in verband met de toegankelijkheid en een gecontroleerde doorwaadbaarheid.
* herinrichting Dodoenstuin in de Kruidtuin: € 400.000,00
* boomverzorging Kruidtuin volgens bomenbeheerplan: € 5.500,00
* onderhoud tuinen Hof van Busleyden: € 7.500,00
* voorbereiden beheerplannen: € 40.000,00
* masterplan niet ommuurde gedeelte van de centrale begraafplaats werd door het college goedgekeurd: realisatie van een modelperk is voorzien voor 2009.
* aansturen sociale werkplaats Natuur ? en Landschapszorg voor het uitvoeren van natuurprojecten in domein Tivoli, Thiebroekbos en Kruidtuin.
* bomenbeheer Kruidtuin: afhankelijk van de weersomstandigheden aanvang van diverse snoei ? en onderhoudswerken op woensdag 4 februari 2009.
* Voor de doorverkoop Fort Walem aan natuurpunt werd een inkomend bedrag voorzien van € 250.000 voorzien, maar was er vanuit het verleden al voldoende subsidiereserve aangelegd die de verwerving van natuurgebieden door natuurverenigingen ondersteund. Deze transactie opent de mogelijkheden tot vrijwaring en versterking van de natuurlijke en historische potenties van het domein.

  • Duurzame ontwikkeling

* uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst 2008 ? 2013 met de Vlaamse Overheid: € 220.000,00 opgenomen in de meerjarenplanning. Een belangrijk deel van deze uitgaven gaan naar de samenwerking met Igemo. Met de intergemeentelijke vereniging wordt al jaren succesvol samengewerkt rond duurzaamheid en de uitvoering van de milieuconvenanten. Meer bepaald wordt samengewerkt rond de volgende onderdelen: opmaak milieujaarprogramma, coördinatiefunctie rond interne milieuzorg, actieve sensibilisatie naar verschillende doelgroepen ( scholen, kinderopvang, verenigingen en buurten, eigen diensten, gezinnen,?).
* Premies en acties in verband met energiereductie of rationeel energiegebruik zijn onderdeel van dit algemeen op duurzaamheid gericht beleid. Ze zijn onderdeel van een ander bevoegdheidspakket, maar worden hier even vermeld gezien ze in dezelfde duurzaamheidgedachte zitten. (o.a. Klimaatwijken, energieleningen, eco-driving?)
* Milieuaspecten bij sommige verbouwingsaneringen (aanpassen aan Vlarem/asbestverwijdering/veiligheid/isonormen? 0.a. Stadsmagazijn) begroot voor € 235.000.

  • Afval en afvalpreventie

* samenwerking met het Kringloopateljee: € 45.000,00
* ondersteuning compostmeesters: € 1.300,00
* bijdrage afvalpreventieproject Ivarem: € 95.000,00
* onderzoek naar het plaatsen van ondergrondse glascontainers en ondergrondse milieustraatjes: de plaatsing van dergelijke containers op de Vismarkt werd opgestart.
* In budget Departement Stedelijke Infrastructuur zijn heel wat kredieten voorzien voor het afvalbeleid: bijdrage werkingskosten Ivarem, stortkosten, kosten inzameling klein gevaarlijk afval, kosten containerparken, aankoop compostvaten, glas ? en papiercontainers,?

  • Waterbeleid

Waterkwaliteit en kwantiteit is een belangrijk onderdeel van ons leefmilieu. Integraal waterbeleid is dan ook een element van onze milieubeleidsplanning. De meeste krachtlijnen zijn weer te vinden in het samenwerkingsakkoord met de Vlaamse Overheid.
Diverse premies die de stad geeft zijn er op gericht om minder drinkwater te gebruiken, regenwater te infiltreren of op te houden? (groendaken, regenwaterputten?)
Belangrijk hier is de link die bestaat met de bevoegdheid van "Openbare werken" die het realiseren en verbeteren van de riolering opvolgt. Erg ingrijpend op de uiteindelijke kwaliteit van ons oppervlaktewater.
Zeer belangrijke bedragen zijn hier voorzien qua investeringen: voor meer dan € 7.000.000 in het dienstjaar 2009. Waarvan toch een vrij groot deel wordt gebruikt in functie van transport van afvalwater en uiteindelijk waterzuivering.
Belangrijke bedragen zijn ook voorzien in voorbereiding van het afkoppelingsbeleid zodat maximale scheiding van afval- en regenwater wordt bereikt. (€ 50.000 en € 52.000 ) Buitengebieden die niet aansluitbaar zijn op riolering voor zuivering werden in kaart gebracht en de aanpak ervan voorzien.

  • Personeelsbeleid

Vormingsinspanning van de voorbije jaren wordt voortgezet, met o.a.

* Kennis- en technische opleidingen (signalisatie van werken en verkeersbelemmeringen/ informatica/ interne vorming ifv kredietbewaking en bijvoorbeeld technische apparatuur
* Klantvriendelijkheid voor loketmedewerkers
* Klantvriendelijkheid voor de wijkonderhoudteams
* Eco-driving voor onze chauffeurs met uitbreiding voor bewoners (stad als voorbeeldfunctie voor duurzaamheid)

Totale inspanningen op vormingsgebied kan men ramen op ongeveer € 140.000.

Er wordt ook meer aandacht besteed aan "Leeftijdsbewust Personeelsbeleid": het fenomeen van werknemers tijdens hun loopbaan wisselende verwachtingen en mogelijkheden hebben ifv hun leeftijd- en gezinssituatie. Hier wordt samengewerkt met de KUL om tot implementatie te kunnen komen.

De integratie tot één personeelsdienst voor Stad en OCMW wordt verder gezet.

  • Wijk en Dorpszaken

In samenwerking met de uitvoeringsdiensten werden vorig jaar de wijkteams opgezet die het publiek domein in de diverse wijken en dorpen onderhouden. Dit tot grote tevredenheid van de meeste Mechelaars. Onze straten lagen er netter bij en er werd vlugger ingespeeld op meldingen. Dit wordt verder gezet.
De ondersteuning met diverse machines en voertuigen (onkruidborstels/ veegmachines, branders?) maken het mogelijk om uiterst minimaal gebruik te moeten maken van herbiciden in de onkruidbestrijding. Ook wordt meer en meer beroep gedaan op elektrisch aangedreven machines met het oog op minder geluid en luchtverontreiniging.
Hier wordt er voor € 915.375,- geïnvesteerd.
Aan een aantal wijkhuizen worden verbeteringswerken gedaan (oa Het dak Papenhof) hier wordt een budget voorzien van € 43.000,-
De personeelsbezetting en de logistiek voor de wijk & dorpswerking wordt versterkt.
Integratie van wijkhuizen en dienstencentra is gericht op het functioneler en beter maken van zowel de participatie als de dienstverlening.

  • Juridische zaken en verzekeringen

Een heronderhandeling van verzekeringspolissen levert ons een vermindering van de bijdrage voor arbeidsongevallen op van € 39.138,-.

 

Wijk-en dorpszaken, leefmilieu, juridische zaken, patrimonium, natuur-behoud & ontwikkeling en personeelszaken Toelichting budget 2009 Schepen M. De BiePremies duurzame ontwikkeling / leefmilieu / natuurbehoud