persbericht: Groen betreurt ongenuanceerde kritiek CD&V/NV-A

02 Oktober 2009

In een persmededeling begin deze week doet N-VA raadslid Mark Hendrickx laatdunkend over het zogenaamde stilzwijgen van Groen! Mechelen in de mogelijke ontwikkeling van Saturn in de Bruul 95 -111. CD&V/NV-A vraagt zich af wat Groen! in deze coalitie nog zit te doen. Groen! wil volgens hen zelfs géén MER voor deze inplanting. Groen! Mechelen betreurt deze kritiek om twee redenen. Groen! heeft als partij in deze fase van de procedure geen beslissingsbevoegdheid en kan niets verweten worden. Daarnaast vergeten Hendrickx en Van Butsel in hun persbericht gemakshalve het belangrijke verschil tussen een milieueffectrapportering (MER) en de aanvraag voor een MER-ontheffing. Voorzitter Muyldermans verduidelijkt: "Zonder te technisch te worden: Saturn heeft een aanvraag ingediend om ontheven te worden van het opstellen van een MER. In een MER wordt onderzocht wat de milieueffecten zijn ten gevolge van een bouwproject. Saturn heeft gebruik gemaakt van zijn wettelijk recht (decreet 18 december 2002) een ontheffing aan te vragen, het is nu aan de Vlaamse overheid om deze vraag te bespreken. Zij hebben het College gevraagd haar visie te geven, wat ze dan ook deed na de de adviezen van haar diensten ingewonnen te hebben."

De adviezen hadden te maken met o.a. de mobiliteit, de leveringen, de invloed voor de bomen in de omgeving. Argumenten die Groen! zeker belangrijk vindt. Het College heeft de vraag tot ontheffing positief geadviseerd op voorwaarde dat er aan de adviezen tegemoet gekomen wordt. De invloed van het stadsbestuur, en dus ook van Groen!, is in deze fase minimaal. Het is de Vlaamse dienst MER die, na degelijk onderzoek, de beslissing neemt, al dan niet rekening houdende met de visie van het stadsbestuur. Bovendien staat een mogelijke ontheffing los van een beslissing over de bouwvergunning.

Muyldermans vervolgt: "De kritiek van dhr. Van Butsel en dhr. Hendrickx is dus op zijn minst voorbarig, en we horen geen inhoudelijke argumenten. De oppositie is ijverig en dat juichen wij toe, maar we raden aan eerst een inhoudelijke denkoefening te maken voor ze zich laten verleiden tot te gemakkelijke kritiek. Een uitdaging dus voor de klokkenluiders van dienst. De bezorgdheden die belangrijk zijn voor de stad, zowel voor het erfgoed als op het vlak van milieu en natuur, zijn opgenomen in het advies aan de Vlaamse overheid. Groen! heeft hierin zijn verantwoordelijkheid genomen en zal dat blijven doen. Zoals we dat nu al drie bestuurstermijnen consequent gedaan hebben. Met een groener, mooier en meer leefbaar Mechelen als resultaat."