Mechelen pakt met actieplan groeiende eenzaamheid aan

09 April 2021

Mechelen pakt met actieplan groeiende eenzaamheid aan

V.l.n.r.: Anne Delvoye (gemeenteraadslid), Gabriella De Francesco (schepen), Björn Siffer (schepen) ter hoogte van de Dijleterassen aan Thomas More. Thomas More nam actief deel aan het actieplan omdat eenzaamheid zeker niet alleen iets is bij ouderen, maar ook bij jongeren. Al meer dan een jaar nemen we noodgedwongen afstand van elkaar. Heel wat mensen geraken daardoor (nog meer) geïsoleerd. Eenzaamheid is een gevoel van gemis aan verbinding. Op basis van de Grote Coronastudie weten we dat hier heel wat werk ligt en dat eenzaamheid ook bij Mechelaars toeneemt. Niet alleen bij ouderen, maar in alle leeftijdsgroepen. Het actieplan bundelt alle bestaande en nieuwe initiatieven en wil het taboe rond eenzaamheid doorbreken.

“Bijna de helft van de Belgen voelt zich geregeld eenzaam. We kunnen gerust spreken van een pandemie. Ook Mechelen ontsnapt er niet aan: 35% van de Mechelaars heeft matige en 8% heeft ernstige eenzaamheidsgevoelens." zegt schepen van Sociale Cohesie Björn Siffer. “Eenzaamheid kent vele gezichten en is van alle leeftijden. Vergeet dus het eenzijdige beeld dat enkel senioren vereenzamen. Ook jongeren hebben veel last van eenzaamheid, ondanks alle sociale media waarmee ze omringd zijn. Langdurige eenzaamheid zorgt bovendien voor ernstige gezondheidsklachten. Eenzaamheid is een ernstig probleem en met dit actieplan gaan we daar samen tegen vechten.”

Tijdens de eerste coronagolf zette Stad Mechelen daarom versneld een actie op rond zorgzame buren. Een tijdelijke medewerker werd ingezet om buren onderling te verbinden. Daarmee werden twee beleidslijnen vervroegd uitgerold: het vrijwilligersbeleid dat vraag en aanbod matcht en het actieplan tegen eenzaamheid.

‘Tezamen tegen eenzaamheid’

Dit nieuwe actieplan heeft tot doel het complexe thema explicieter bespreekbaar te maken en onder de aandacht te brengen bij burgers en professionals, de diverse acties met verschillende partners te stroomlijnen. Zowel professionals als vrijwilligers hebben een belangrijke rol om eenzaamheid te voorkomen en anderzijds eenzaamheidsgevoelens te verhelpen.

Op de permanent geactualiseerde overzichtspagina www.mechelen.be/eenzaamheid bundelt Stad Mechelen alle beschikbare informatie rond dienstverlening en aanbod met betrekking tot eenzaamheid in Mechelen. Je vindt er interessante links, tips, verhalen en acties. De website wordt blijvend aangevuld en actueel gehouden. Heel belangrijk daarbij is het doorbreken van het taboe rond eenzaamheid. “Heel wat acties zijn daarom gericht op bewustwording van het thema met gerichte campagnes, activiteiten en getuigenissen van Mechelaars met eenzaamheidsgevoelens”, verduidelijkt schepen van Welzijn Gabriella De Francesco. “Ook de initiatieven die de stad reeds nam rond het thema geluk krijgen daarom in dit plan een plek. Deze werken ook in op positieve beeldvorming.”

Lerend netwerk

De stad richt ook een lerend netwerk op voor expertiseopbouw en om het thema verder op de agenda te zetten. Het actieplan is immers tot stand gekomen vanuit een brede consultatie. Er waren gesprekken met medewerkers van de Sociale Dienst, Huis aan huis, Centrumleiders LDC, zorgcoaches, GC Wel en Wee, CAW, Herstelacademie, Thomas More Hogeschool, Overkop, het Kansarmoedenetwerk, een wijkagent, maar ook geïnteresseerde burgers en ervaringsdeskundigen. “Ook de commissie Sociale Cohesie en Senioren hadden een belangrijke rol in de bespreking en verdieping van het actieplan,” vertelt gemeenteraadslid en voorzitter van de commissie Anne Delvoye. “We moeten ervoor zorgen dat dit thema blijft leven in al onze bestaande overlegorganen en stedelijk beleid. Omdat het risico op eenzaamheid samenhangt met je levensloop, met wie je bent en waar je woont is het belangrijk om op al die aspecten in te spelen vanuit diverse invalshoeken.”

Mechelaars samenbrengen

Daarnaast blijft Stad Mechelen inzetten op positieve acties die Mechelaars samenbrengen. “We zetten verder in op een laagdrempelig vrijetijdsaanbod en stimuleren het vrijwilligerswerk, net zoals onze inspanningen op vlak van sociale cohesie zoals de buurtzorg en de buurtengagementsnetwerken bijdragen tot interactie. Ook onze picknicktafels en gevelbanken zorgen ervoor dat buurtbewoners elkaar ontmoeten”, besluit schepen Björn Siffer.