Externe partner moet opties windturbines onderzoeken

22 Mei 2015

Mechelen wil zo snel mogelijk klimaatneutraal worden. De stad vraagt de Mechelaars om hier een actieve rol in te spelen, maar moet natuurlijk zelf het goede voorbeeld geven. Door op zoek te gaan naar een partner die moet onderzoeken of de realisatie van windmolens mogelijk is, geeft de stad invulling aan 2 deelthema's van het klimaattraject ('kies voor groene stroom' en 'produceer zelf groene energie'). Met deze opdracht die volgende dinsdag op de agenda van de gemeenteraad staat, houdt de stad de controle en komt de eventuele bouw van windturbines de Mechelaars ook rechtstreeks ten goede.     

 

Richting klimaatneutraliteit

Om de weg naar klimaatneutraliteit definitief in te slaan, is een globale inspanning noodzakelijk. De stad wil alvast het goede voorbeeld geven. Daarom tekende de stad de Convenant of Mayors (Burgemeestersconvenant) die onder andere als doel heeft de CO2 uitstoot met 20% te laten dalen tegen 2020.

Globaal gezien is er een mentaliteitsverandering noodzakelijk op het vlak van omgaan met energie, maar ook de reflex om voor energiezuinige apparaten te kiezen, het isoleren van gebouwen, de omslag naar een duurzamere mobiliteit,? "Gelukkig is een duurzame keuze ook vaak een goedkopere keuze, al dan niet op langere termijn", aldus schepen van duurzaamheid en klimaat Marina De Bie. "Er zijn op sommige vlakken drempels aanwezig, die deze duurzame keuzes bemoeilijken. Het is onze ambitie als stad om deze drempels zoveel mogelijk weg te werken."

 

Keuze voor groene stroom

Het is niet alleen belangrijk zo weinig mogelijk energie te verbruiken, het is ook cruciaal welke energie gebruikt wordt. "De stad maakte in 2009 de keuze om voor 100% groene stroom te gaan. Sinds de plaatsing van zonnepanelen op een aantal gebouwen van de stad zijn we ook producent van groene energie geworden. De energieproductie volstaat om gemiddeld 240 gezinnen van stroom te voorzien."

Ook windenergie is een interessante mogelijkheid op het vlak van groene energie. "Als coalitie hebben we die optie in het bestuursakkoord opgenomen, maar ook de Mechelaar staat er voor open. Dit bleek uit de grote stadsbevraging bij het begin van de legislatuur, waarbij de realisatie van eigen energie voor en door Mechelaars (via windmolens, warmte, ?) de 2e prioriteit kreeg op het vlak van stadsontwikkeling."

 

Een win(d)(st)scenario

De logische volgende stap is dan ook de realisatie van windmolens, om zo een veel groter aandeel aan Mechelse groene stroom te genereren. Het vinden van goede locaties is echter niet evident. De mogelijke locaties moeten niet alleen afgetoetst worden aan het windplan en aan de richtlijnen m.b.t. de nabijheid van de luchthaven van Zaventem, maar ook aan de vogelrichtlijngebieden. "Het meest cruciale is echter de betrokkenheid van de Mechelaars. Het moet immers een winstscenario zijn op alle vlakken. Daarom is het de expliciete vraag aan de toekomstige partner om de zoektocht en eventuele realisatie in nauwe samenwerking met de burgers te doen. Niet alleen op het vlak van inplanting of als afnemer van groene energie, maar ook als aandeelhouders van de eventueel gerealiseerde turbines. Volledig in lijn met wat uit de stadsbevraging kwam", aldus nog De Bie.

"We beseffen dat de realisatie van windmolens niet eenvoudig zal zijn, noch van vandaag op morgen een feit zal zijn. Door deze werkwijze effenen we het pad en zorgen we ervoor dat de eventuele realisatie een positief gegeven zal zijn, rekening houdend met alle mogelijke randvoorwaarden."

 

Meer info over Mechelen Klimaatneutraal via www.mechelen.be/klimaatneutraal.