20 krachtlijnen voor Mechelen

29 Oktober 2012

Naar aanleiding van de nieuwe coalitie in Mechelen is er ook al een politiek akkoord over 20 krachtlijnen. Het volledige bestuursakkoord wordt pas later bekend gemaakt. Voor Groen was inhoud het allerbelangrijkste. We zijn dan ook tevreden dat bij de krachtlijnen heel wat groene en sociale doorbraken zijn gerealiseerd. Zo wordt de Ijzerenleen autoluw in 2014, komen er extra sociale huurwoningen en staat ook het vergroenen van de stad centraal in een brede investeringspolitiek. De 20 krachtlijnen op een rij: 1.    Op sociaal vlak creëert het stadsbestuur de volgende legislatuur samen met private partners duizend extra kinderopvangplaatsen. Er komt een sociaal restaurant en meer noodwoningen. We blijven sterk inzetten op het activeren van mensen met een leefloon, onder meer met heel persoonlijke trajecten op maat. De strijd tegen de sociale fraude wordt opgevoerd.

2.    De stad investeert ook de komende zes jaar in een kwalitatieve openbare ruimte en in gemeenschapsvoorzieningen. Ze zal dit doen op basis van een meerjarig investeringsplan. We maken dit bij het begin van de bestuursperiode op. We voorzien daarbij een ruim inspraaktraject voor de Mechelaars.

3.    Perron M bouwen we uit als jongerensite. De buurt rond de Augustijnenstraat wordt een studentenwijk.

4.    Het vernieuwen van de Bruul tot een kwalitatieve winkelas van station tot Grote Markt is een topproject. In de site rond het Hof van Cortenbach en het gebied aan de overkant van de Onze-Lieve-Vrouwestraat realiseren we kwalitatieve woonerven met winkelfuncties.

5.    Er komt een uitgebreid netwerk van nieuwe stadstuinen en -parken. We vergroenen de stad, de thuis van vele gezinnen met kinderen.

6.    Gelet op de grondschaarste zullen we de komende jaren denser moeten bouwen en ook dichter bij het stadshart. Daarom gaan we de stad herkneden op maat van gezinnen met kinderen, met veel speelruimte en groen, veilige fiets- en voetpaden en autoluwe woonstraten. Er komen vier nieuwe woonwijken om de groei op te vangen: Carrefour, Keerdok, Comet en achter het station. Deze laatste wijk wordt een innoverende klimaatneutrale wijk.

7.    In het woonbeleid volgen we actief een tweesporenbeleid. Enerzijds houden we onze stad aantrekkelijk voor werkende gezinnen en tweeverdieners. Daartoe faciliteren we onder meer een woonaanbod voor deze mensen. Anderzijds waken we erover dat wonen betaalbaar blijft, zowel voor mensen met een bescheiden inkomen, jonge gezinnen als bijvoorbeeld eenoudergezinnnen. We realiseren hiervoor de volgende bestuursperiode zeker 100 sociale koopwoningen en daarnaast 300 extra sociale huurwoningen. Ook het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) wordt geactiveerd.

8.    In het eerste jaar van de bestuursperiode wordt een nieuw mobiliteitsplan voor de hele stad opgemaakt, op basis van het STOP-principe. Fiets- en voetpaden krijgen extra aandacht, vooral met het oog op minder mobiele mensen. We investeren in een fietspadennetwerk, verhuursysteem van fietsen en extra fietsenstallingen. Met De Lijn onderhandelen we een betere busbediening.

9.    De leesbaarheid van het autoluwe gebied in het stadscentrum wordt beter, onder meer met moderne bewegwijzering. Na ruime consultatie wordt bij het begin van de bestuursperiode het autoluwe gebied uitgebreid, onder meer met de IJzerenleen.

10.   In de woonwijken rond het centrum verminderen we de verkeersdruk, onder meer met eenrichtings- en doodlopende straten en met meer ruimte voor de zwakke weggebruikers. We doen dat op Nekkerspoel, de Oude Liersebaan en omgeving, de wijk Tervuursesteenweg en de wijk Mechelen-Zuid. In woonbuurten met grote parkeerdruk leggen we extra buurtparkings aan.

11.  De heraanleg van de Vesten is een prioritair dossier, evenals het vernieuwen van de Nekkerspoelstraat. Voor beide dossiers komt er intensief overleg met het Vlaamse Gewest 12. We zijn een open stad, met veel diversiteit en die krijgt een volwaardige plaats in onze stad. Het stadsbestuur investeert in de eerste plaats in ontmoetingsplaatsen waar Mechelaars met verschillende achtergronden samen leven en ontspannen.

13.  Een intensief actieplan Nederlands zorgt ervoor dat meer Mechelaars onze taal machtig zijn. Dit is immers onontbeerlijk als hefboom naar emancipatie en sociale promotie. Tegen 2020 streven we ernaar dat 85% van de Mechelse kinderen het Nederlands als thuistaal hanteert.

14.   We benadrukken de komende jaren het Vlaamse en Nederlandstalige karakter van onze stad.

15.   In overleg met de jeugdverenigingen komt er een gestructureerde aanpak voor meer diversiteit in het klassieke jeugdwerk.

16.   We voeren een beleid tegen racisme en discriminatie in horeca, huisvesting en arbeidsmarkt. Dat beleid gaat verder dan alleen sensibilisering. Inbreuken worden ook daadwerkelijk gesanctioneerd. We promoten gendergelijkheid en gaan in tegen seksisme, vrouwonvriendelijke denkbeelden.

17.   We werken verder met een integrale aanpak van veiligheid, waarbij we preventief inzetten op straathoekwerk, buurtopbouwwerk en -bemiddeling.

18.   Het politiewerk stoelt op een gemeenschapsgerichte aanpak, met aandacht voor diversiteit binnen het korps en de oprichting van een klankbordgroep vanuit de samenleving die erover waakt dat de vertrouwensband met de Mechelaars versterkt kan worden.

19.   De zorg voor veiligheid is de eerste taak van de politie, met aandacht naar alle vormen van geweldsdelicten, inbraken, intra-familiaal geweld en drugs. Ook verkeersveiligheid blijft een prioriteit.

20.   Het systeem van GAS-boetes wordt kritisch geëvalueerd, hun toepassingsgebied objectiever gemaakt. Ze worden alleen gebruikt om echte overlast of kleine vormen van criminaliteit aan te pakken en niet om jongerengedrag te sanctioneren.

De volgende weken zal er verder onderhandeld worden over onder meer cultuur, financiën, jeugd, senioren, economie, toerisme, wijk- en dorpszaken en inspraak. De partijen hopen hun werkzaamheden te kunnen voltooien in de tweede helft van november. Op dat moment zal het integrale bestuursakkoord worden bekend gemaakt.