Mechelen zet sterk in op onderwijs

15 Januari 2021

Mechelen zet sterk in op onderwijs

“De werking van het Centraal Meldpunt is belangrijk om dossiers over de netten heen en met de expertise van alle stakeholders te kunnen opvolgen. In volle coronacrisis kwam deze dienstverleningen goed van pas."

Het verhogen van het welbevinden op school en het terugdringen van vroegtijdige schooluitval. Dat zijn de twee belangrijkste doelstellingen in het onderwijsbeleid van Mechelen deze legislatuur. De coronacrisis maakte de aanpak van beide nog moeilijker, maar ook noodzakelijker. Bestaande onderwijsinitiatieven worden dan ook versterkt en er worden nieuwe initiatieven opgestart.

Nieuwe initiatieven blijven niet enkel beperkt tot de stad, ook het onderwijsveld staat niet stil. Op 1 september 2021 breidt de eerste graad van het Mechels secundair onderwijs uit. De ZALMschool start dan op het Douaneplein. Er komt een eerste leerjaar A en B (120 leerlingen) en een tweede leerjaar A en B met enkele basisopties (30 leerlingen).

Directieduo Jamila Hadri en Ellen Huyge legt uit: “De opstart van deze school is een droom die dankzij gebundelde krachten en de ondersteuning vanuit Stad Mechelen nu werkelijkheid wordt. We starten in september 2021 met een eerste graad A en B. De komende jaren breiden we uit tot een middelbare school met zes leerjaren. Ons onderwijs is wetenschappelijk onderbouwd, inclusief, gedifferentieerd en kwalitatief hoogstaand. Onze leerlingen zullen naast actieve kennisconstructie hun kennis ook toepassen in levensechte projecten en al op jonge leeftijd kennismaken met echt ondernemerschap. En wat een ZALM-school echt uniek maakt, is de weerspiegeling van de diversiteit op alle verschillende schoolniveaus: onder de leerlingen, binnen het schoolteam én het -bestuur. Hierdoor kunnen we ons goed inleven in de onderwijsnoden van alle doelgroepen.”

Volgens onderwijsschepen Marina De Bie mag de meerwaarde van zulke nieuwe initiatieven niet onderschat worden: “Het kan leiden tot nieuwe samenwerkingen en nieuwe inzichten waar iedereen baat bij heeft”, zegt ze. “Het Mechels onderwijsveld telt heel wat mensen met frisse ideeën om onderwijs op een andere manier aan te pakken of om hiaten die ze ervaren weg te werken. Sommigen doen dat binnen de bestaande instellingen, anderen kiezen ervoor om iets nieuws op te starten. Via de stad proberen we om die mensen zo veel mogelijk bij elkaar te brengen, zodat er synergieën ontstaan. Ik ben dan ook heel tevreden dat we de initiatiefnemers van de ZALMschool, die nu effectief de stap zetten om op te starten, aan een locatie hebben kunnen helpen.”

Centraal Meldpunt

Naast de ZALMschool komt ook het Centraal Meldpunt (CMP) in het Douanegebouw, waar jongeren met een risico op schooluitval beter opgevangen en opgevolgd kunnen worden. De CLB’s leveren goed werk, maar via een netoverschrijdend Centraal Meldpunt wordt de opvolging van elke leerling verzekerd (waar die ook terechtkomt) en kan expertise beter gedeeld worden. Het CMP regio Mechelen is iets meer dan een jaar actief, maar heeft ondertussen zeker zijn meerwaarde bewezen. Sinds de opstart gebeurden 164 aanmeldingen. In functie van de coronacrisis werd de dienstverlening bovendien verder versterkt, goed voor nog eens 60 extra trajecten.

“De werking van het Centraal Meldpunt is belangrijk om dossiers over de netten heen en met de expertise van alle stakeholders te kunnen opvolgen. In volle coronacrisis kwam deze dienstverleningen goed van pas. Scholen werden naast de bestaande uitdagingen ook met nieuwe problematieken geconfronteerd. Om dit op te vangen werd de ondersteuning door het Centraal Meldpunt uitgebreid naar het basisonderwijs, werd er een dagelijkse permanentie voorzien en werd ook de verbinding met de welzijnspartners gelegd. De stad zorgde voor een tijdelijke versterking van het CMP om dat mogelijk te maken. Het betrekken van welzijn willen we ook in de toekomst doortrekken. Door scholen en leerlingen te omringen met de expertise van zowel onderwijs- als welzijnspartners, kunnen we iedereen nog beter helpen", legt Marina De Bie uit.

Bijzondere Leerplek

Opvolgen is één zaak, maar het is ook belangrijk om jongeren die uitvallen een alternatief en een perspectief voor de toekomst te kunnen bieden. Een van de manieren om dit te doen is de opstart van een ‘Bijzondere Leerplek’. Marina De Bie: “Een bijzondere leerplek is een ontmoetingsplek waar jongeren komen op schooldagen. Er is een vaste dagstructuur, maar jongeren worden niet verplicht aan alles deel te nemen. De bedoeling is om jongeren sterk te stimuleren en ze eigenaarschap te geven over hun eigen proces. Zo wordt de druk van de ketel gehaald en ligt de verantwoordelijkheid niet helemaal bij henzelf, maar ook bij de begeleider en de omgeving. Op die manier kan de verbinding met de jongere in kwestie hersteld worden.”

De bedoeling is om de Bijzondere Leerplek nog dit voorjaar op te starten, allicht in maart. Tijdens de opstart- en testperiode kan men zich zowel rechtstreeks als via scholen of CLB’s aanmelden. De ideale locatie voor een bijzondere leerplek is een gebouw met veel mogelijkheden, voldoende licht en ruimte en gelegen in een groene omgeving. Als tijdelijke locatie kan de Bijzondere Leerplek, net als het Centraal Meldpunt, alvast in het Douanegebouw terecht.

Leerwinkel

Als derde pijler wordt gewerkt aan een Leerwinkel voor Mechelen. Een leerwinkel heeft als doel informatie en coaching te voorzien bij het kiezen van een opleiding, vorming of onderwijs. Op die manier wil een Leerwinkel maximale ontplooiingskansen bieden aan elke (jong-)volwassene met een leervraag. De focus bij de Leerwinkel in Mechelen ligt op de meest kwetsbare doelgroep met een vraag tot heroriëntatie of met een geblokkeerde onderwijsloopbaan. Ook het begeleiden in de doorstroming van zevendejaarsstudenten secundair onderwijs valt hieronder. Bovendien is er bijzondere aandacht voor moeders met een laag opleidingsniveau die een leerwens hebben. Dat laatste is een ambitie die aansluit bij de doelstellingen van het kinderarmoedeplan. De opstart van de Mechelse Leerwinkel wordt voorzien voor september 2021.

“Het doel van de Mechelse Leerwinkel is het vergroten van langetermijnkansen op de arbeidsmarkt door te leren en door opleidingen. We willen een nieuwe weg creëren voor wie vastgelopen is in zijn of haar onderwijsloopbaan. Zoals altijd in het onderwijsbeleid ligt de focus daarbij op de talenten van de persoon in kwestie en op het vergroten van de eigenwaarde”, aldus nog schepen De Bie.

Buddy en ‘Talent krijgt zomerkans’

Andere pijlers van het onderwijsbeleid blijven ook behouden. Los van hoe de COVID-19-situatie evolueert, werd na de eerste editie van ‘Talent krijgt zomerkans’ vorig jaar beslist dit initiatief te herhalen. “Het belang van een laagdrempelig zomerinitiatief zal hoe dan ook blijven”, vertelt schepen De Bie nog. “Hoeveel werk er tijdens het schooljaar door alle onderwijspartners ook verzet wordt, toch is het voor sommige leerlingen van groot belang om tijdens de zomer, op een lossere en minder schoolse manier, extra aan het versterken van hun talenten te werken. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat iedereen met goede moed en vol zelfvertrouwen aan een nieuw schooljaar kan beginnen.”

Lees ook: Mechelen versterkt kwetsbare leerlingen tijdens zomervakantie

Ook de buddywerking blijft bestaan en er worden verschillende pistes onderzocht om deze werking uit te breiden. Ook hier heeft de coronaperiode voor een extra boost gezorgd omdat er meer nood, maar ook meer interesse was van Mechelaars die buddy wilden worden. Voor de uitbreiding van buddy wordt, naast de algemene ondersteuning die er nu is, enerzijds gekeken naar rolmodellen die voor een jongere een voorbeeldfunctie kan hebben en op die manier voor motivatie en steun kan zorgen. Om ook jongeren met een specifieke toekomstdroom te ondersteunen, wordt anderzijds ook gedacht aan een samenwerking met bedrijven en professionals. Daarbij koppelen we een mentor uit de sector aan een jongere die er een carrière in ambieert en bekijken we samen hoe financiële drempels uit de weg geruimd kunnen worden.