Meer natuur voor Vlaanderen

17 Mei 2019

Meer natuur voor Vlaanderen

Een nationaal park in elke provincie Groen heeft een ambitieus natuurplan klaar. Met Groen in de regering komt er in elke provincie een Nationaal Park. Vanmorgen werd in elke provincie, na Limburg, simultaan in elke andere provincie een Nationaal Park geopend. Voor de provincie Antwerpen gebeurde dat in de natuurpracht van Mispeldonk.  Het is vijf voor twaalf voor de natuur in Vlaanderen. Vorige week bleek uit een internationale studie dat de biodiversiteit er wereldwijd met reuzensprongen op achteruitgaat. Ruim 400 dier- en plantensoorten hebben het moeilijk in onze regio. Natuurgebieden zitten ingesloten in een zee van beton. In Vlaanderen komt er nog steeds meer beton bij, terwijl er juist nood is aan meer natuur. Want groen maakt gelukkig. Meer natuur zorgt voor een leefomgeving waar mensen zich kunnen ontspannen en recreëren. Meer natuur is ook essentieel in de strijd tegen klimaatverandering. Investeren in meer natuur kan de schade door wateroverlast beperken, het risico op verdroging verkleinen en zelfs de concentratie aan broeikasgassen in de atmosfeer verminderen. Met Groen in de regering komt er een versnelde invoering van de betonstop en een ambitieus actieplan voor natuur. Centraal daarin staat de creatie van minstens één Nationaal Park in elke provincie. Concreet denkt Groen aan de Brabantse Wouden in Vlaams-Brabant, de provinciegrensoverschrijdende bos- en veldgebieden Drongengoed - Bulskampveld in Oost- en West-Vlaanderen en het Mechels Rivierengebied in de provincie Antwerpen. Verantwoordelijkheid Kandidaat-parlementslid Tine Van den Brande uit Mechelen: “Dat we voor de provincie Antwerpen net hier in Mechelen een nationaal park openen is niet toevallig. Midden in de Vlaamse ruit is de verstedelijking en versnippering van natuur één van de grootste uitdagingen. Als we hier een nationaal park kunnen creëren van 2000 hectaren aaneengesloten natuur, dan kan het overal. Vlaanderen mag dan niet heel groot zijn, ook als kleine en dichtbebouwde regio hebben we onze verantwoordelijkheid op vlak van biodiversiteit en natuurversterking. We moeten voorloper zijn en tonen hoe we met gerichte investeringen en ingrepen kunnen zorgen voor meer robuuste natuurgebieden. Dat is niet alleen goed voor de natuur, maar ook voor onszelf.” Met onder andere het Mechels broek, Mispeldonk en de Barebeekvallei wordt er al volop ingezet op het creëren van een robuust natuurgeheel dat als groenblauw lint tot vlakbij en dwars door de stad loopt. Maar de ambities voor het Nationaal Park Mechels Rivierengebied reiken verder: van Boortmeerbeek tot Willebroek. De Dijle en Zenne zijn de natuurlijke verbindingsassen die de grote natuurkernen ten noordwesten en ten zuidoosten van de stad verbinden. Een aantal barrières worden op termijn weggenomen door de aanleg van verbindingen en ecotunnels. “In totaal investeren we ruim 1,5 miljoen euro in nieuwe natuur en de inrichting van natuurlijke verbindingen”, verduidelijkt Tine Van den Brande. Steun Tine Van den Brande in haar plannen voor het Vlaams parlement. Je vindt haar op plaats 5!