Stad vraagt nog meer aandacht voor natuur in nieuw GRUP

23 Oktober 2020

Stad vraagt nog meer aandacht voor natuur in nieuw GRUP

De Vlaamse regering keurde in juli de startnota goed voor de opmaak van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan – kortweg GRUP – voor het regionaalstedelijk gebied Mechelen. Tot en met 19 oktober liep de publieke raadpleging over de startnota en kon iedereen reacties indienen. Ook het stadsbestuur stuurt een advies door: in grote lijnen gaat de stad akkoord met de plannen, maar ze wil nog meer aandacht en bescherming voor natuur.

Het nieuwe GRUP is er gekomen om op een andere manier bedrijvigheid, wonen en stedelijke functies te combineren zodat we ook het bestaande netwerk van groen, natuur en water kunnen behouden en zelfs uitbreiden. Dit moet gebeuren door het creëren en uitbreiden van stads(rand)bossen en het behouden en verder versterken van groene ruimtes in de geplande nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast gaat ook aandacht naar duurzame vormen van stedelijke mobiliteit.

Meer aandacht voor groene ruimtes dan in 2008

De stad werd van in het begin betrokken bij de opmaak van de startnota. “De visie en wensen van de stad zitten er grotendeels in verwerkt. De stad kan zich dus vinden in de algemene plandoelstellingen. In vergelijking met het GRUP van 2008 is de visie voor enkele deelgebieden gewijzigd of bijgestuurd en is er nu nog meer aandacht gegaan naar ruimte voor groen en water en naar duurzame mobiliteit. Desondanks dat, heeft het stadsbestuur voor sommige deelgebieden nog wel een aantal aandachtspunten en opmerkingen geformuleerd, dat gaat voornamelijk over nog meer aandacht voor groene ruimtes”, aldus Greet Geypen, schepen van Ruimtelijke Ordening.

In vergelijking met 2008 is dit GRUP al een enorme stap voorwaarts om het bestaande groen in en rond de stad te beschermen. Voor het stadsbestuur moet er echter nog meer groen en natuur gevrijwaard worden, meer bepaald voor de deelgebieden Stuivenberg, Geerdegem en Technopolis.

Maximaal inzetten op bebossing Stuivenberg

De Startnota voorziet voor het gebied Stuivenberg om dit verder te ontwikkelen als openruimtegebied tussen kanaal, Vrijbroekpark en Zennevallei waarbij de uitbreiding van het bos wordt afgestemd op de aanwezige landbouw en waarbij ruimte voorzien wordt voor zacht recreatief gebruik en jeugdinfrastructuur.
De stad adviseert om voor het deelgebied Stuivenberg maximaal in te zetten op bebossing zodat dit gebied zich kan ontwikkelen als een echt stadsrandbos. De stad vraagt dit vanuit verschillende invalshoeken zoals natuur, klimaat en milderen van de impact van de E19.

“Het verder bebossen van het gebied Stuivenberg zorgt voor een groene schakel tussen het Vrijbroekpark, het kanaal en het Robbroek en zo tot het creëren van een groter aaneengesloten gebied voor natuurontwikkeling. Dat betekent dat we, in overleg met de landbouwers, willen zoeken naar een herlokalisatie van de aanwezige professionele landbouw. Een ruil van gronden kan zowel tot een meer aaneengesloten gebied voor natuur als naar een meer aaneengesloten gebied voor landbouw leiden wat voor beide een meerwaarde is. Onze bosintendant zal hier een belangrijke rol in moeten spelen”, aldus Patrick Princen, schepen van Natuur en Groenontwikkeling.

Geerdegembos vrijwaren van woonontwikkeling

Het planvoornemen in de Startnota voor het gebied Geerdegem is een woonontwikkeling van 55 tot 70 wooneenheden met aandacht voor duurzame mobiliteit, versterking van het bestaande bos met ruimte voor zachte recreatie en jeugdinfrastructuur.
Ook voor het deelplan Geerdegem wil de stad het gebied voor woonontwikkeling nog verder inperken.

“Gezien het relatief beperkt aantal woningen lijkt het aansnijden van dit gebied voor wonen niet essentieel voor het opvangen van de groei in de regio en voor het garanderen van een kwalitatief en duurzaam woonaanbod. De stad kan daarom deels akkoord gaan met het planvoornemen en vraagt om het gebied van het Geerdegembos als bosgebied te bestemmen met integratie van de jeugdinfrastructuur en enkel nog een beperkte woonontwikkeling te voorzien ter hoogte van de Barbarastraat. Op deze manier wenst de stad het aanwezige speelbos te vrijwaren en de uitbreiding van het Geerdegembos mogelijk te maken.”, klinkt het bij Greet Geypen.

Technopolis: ruimte voor groen en water

Het planvoornemen uit de startnota voor het deelgebied Technopolis is de realisatie van een zwemcomplex en de uitbreiding van Technopolis met inbegrip van maatregelen op vlak van duurzame mobiliteit en buffering en speciale aandacht voor de groenblauwe structuur van het gebied.

De stad ondersteunt het planvoornemen om, naast ruimte te voorzien voor de realisatie van een zwemcomplex en de uitbreiding van Technopolis, speciale aandacht te hebben voor het waardevolle groen in het gebied en ruimte voor waterberging. Maar ook hier kunnen we een stap verder zetten. “Voor het deel dat niet nodig is voor de ontwikkeling van het zwembad en de uitbreiding van Technopolis vraagt de stad expliciet om de bestemming in het GRUP effectief vast te leggen als ruimte voor groen en water. Op die manier is het voor altijd duidelijk, op het terrein én op papier, dat dit gebied gevrijwaard zal blijven van bebouwing”, verduidelijkt schepen Patrick Princen.

Ook voor Kauwendaal, Kantvelde, de Barebeek en de Vrouwvliet, werd het versterken van de natuur reeds opgenomen.

Vervolgtraject

De adviezen en inspraakreacties worden door het planteam in de scopingnota verwerkt. Op deze wijze wordt aangegeven hoe omgegaan wordt met suggesties om het plan te verbeteren of worden aandachtspunten in functie van de effectenonderzoeken beschreven. Nadien kan de opmaak van het voorontwerp GRUP starten. De burger kan opnieuw reageren tijdens het openbaar onderzoek over het ontwerp-GRUP.

Onderstaande deelgebieden maken deel uit van het planproces. In totaal gaat het om 11 deelgebieden op het grondgebied van Mechelen, Sint-Katelijne-Waver en Zemst.

 • Stadsbos Kauwendaal (Mechelen/SKW)
 • Openruimtegebied Stuivenberg (Mechelen)
 • Bedrijventerrein voor agro-industrie en agrarische bedrijvenzone Veiling-Zuid (SKW)
 • Kleinhandelszone Brusselsesteenweg (Mechelen/Zemst)
 • Stedelijk woongebied Kantvelde (Mechelen)
 • Stadsbos en woongebied Geerdegem (Mechelen)
 • Stedelijk woongebied Maenhoevevelden (SKW)
 • Gemengde stedelijke ontwikkeling R6 Zuid Otterbeek (Mechelen)
 • Toeristisch-recreatief gebied Technopolis (Mechelen)

In vergelijking met het GRUP van 2008, werden twee nieuwe deelgebieden toegevoegd:

 • Signaalgebied Barebeek (Mechelen)
 • Beekvallei Vrouwvliet. (Mechelen)