26 feb 2019

Sociaal Huis bouwt verder aan zorgzaam Mechelen

BUDGETTEN VOOR INNOVATIEVE PROJECTEN  

Mechelen onderging de laatste decennia een enorme transformatie. De Dijlestad loopt in de kijker met haar imposante stadsvernieuwing en culturele ontplooiing. Naast de zware investeringen in stenen wil de inclusieve stad Mechelen ook investeren in mensen.

Deze legislatuur wil het stadsbestuur meer dan ooit iedereen laten meetellen, kansen geven en aanmoedigen tot actieve deelname aan het samenleven. Meer nog: de ambitie om kinderarmoede te halveren staat expliciet in het bestuursakkoord. "Mechelen heeft de ambitie om naast een hippe, trendy stad ook een zorgzame stad te zijn. Elke Mechelaar moet menswaardig kunnen leven.  Sommige Mechelaars kunnen op eigen kracht participeren aan de samenleving, anderen hebben daarbij hulp nodig. Op bepaalde scharniermomenten in het leven kan een adequate en innovatieve ondersteuning echt het verschil maken”, zegt Gabriella De Francesco, schepen van Sociale Zaken, Armoedebestrijding en Diversiteit.  

In de begroting, die gisterenavond op de gemeenteraad werd goedgekeurd, zijn dan ook enkele belangrijke budgetten opgenomen om dit jaar een doorstart te maken richting een ambitieus armoedebeleid. "We maken iets meer dan 300.000 euro vrij voor diverse projecten, naast het reguliere beleid van ons Sociaal Huis, die zich heel duidelijk richten op Mechelaars die het extra moeilijk hebben”, geeft schepen Gabriella De Francesco aan. 

Cohousingproject voor tienermama’s 

Jongvolwassenen die in een jeugdzorgvoorziening zijn opgegroeid, lopen een groot risico om in zware armoede te belanden. Dit risico is niet alleen groot, het is ook goed gekend door de hulpverleningssector. En eigenlijk kennen we ook de hinderpalen waarop deze jongeren botsen. Enkele jaren geleden is het Sociaal Huis en de dienst Begeleid Zelfstandig Wonen van Jeugdzorg Emmaüs hiermee aan de slag gegaan. “De samenwerking tussen het Sociaal Huis en De Aanzet van Jeugdzorg Emmaüs geldt als schoolvoorbeeld in Vlaanderen. Met de opstart van een nieuw en innovatief co-housingproject voor tienermama’s met baby gaat dit project een nieuwe fase in. Zij kunnen terecht in het appartement boven 38 Volt, het project dat ik zelf leidde voor ik mijn schepenambt opnam”, zegt Gabriella De Francesco. “We trekken hier als stad 152.000 euro voor uit.” 

Uitbreiding project ‘Schoolstart’ naar de binnenstad 

Samen met Samenlevingsopbouw continueert het Sociaal Huis het project 'Schoolstart'. Dit is een project rond kleuterparticipatie en ouderbetrokkenheid, het inbedden van kinderarmoedebeleid in scholen en hen daarbij ondersteunen. Schoolstart werd eerst opgestart in de wijk Arsenaal en daarna uitgebreid naar de wijk Oud Oefenplein. Het pilootproject School in Kaart loopt in de Mechelse binnenstad en heeft een vergelijkbaar opzet, met een bijzondere focus op het informeren van maatschappelijk kwetsbare ouders over het belang van kleuterparticipatie, het maken van een bewuste schoolkeuze en een tijdige inschrijving van de kleuter. Hier wordt 30.000 euro voor uitgetrokken. Naast een goede schoolstart is de aanpak van vroegtijdige schooluitval de volgende grote uitdaging voor Mechelen. 

Groeiende schooluitval aanpakken met het project ‘Aan boord’ 

“Een nieuwe grote uitdaging voor Mechelen vormt de ongekwalificeerde uitstroom uit het secundair onderwijs, waarbij we momenteel willen focussen op jongeren in het secundair onderwijs die definitief uitgesloten worden van hun school”, zegt Gabriella De Francesco. “In het schooljaar  2017-2018 waren er zo’n 75 uitsluitingen. Wij vinden dit erg veel en heel verontrustend, zeker wanneer het gaat om jongeren die al eerder op andere scholen definitief waren uitgesloten.” Met het project ‘Aan Boord’ zet het Sociaal Huis in op deze jongeren, die vaak uit gezinnen met een ernstige armoedeproblematiek komen. Deze jongeren vertonen zelf vaak een ondergravend tot zelfdestructief gedrag. Het gevolg hiervan is dat deze jongeren na een weg van schoolachterstand, schoolmoeheid, conflicten e.d. vroegtijdig en zonder diploma dreigen uit te stromen en missen hierdoor een stevige basis. De bedoeling van dit project is om deze schooluitval te remediëren, waar mogelijk preventief. In de opstartfase wordt hiervoor 10.000 euro uitgetrokken.