Pennepoel krijgt nieuw circulatieplan

11 December 2013

Pennepoel krijgt nieuw circulatieplan

De wijk Pennepoel kent heel wat verkeersproblemen: smalle straten, hoge parkeerdruk, sluiproutes,? Samen met de betrokkenen uit de buurt werd naar een beter circulatieplan gezocht. Het weerhouden scenario zal eerst als proefopstelling fungeren om evaluatie en eventuele bijsturing mogelijk te maken. Er wordt hard gewerkt aan de mobiliteit in Mechelen: het proces rond het circulatieplan voor de Grote Nieuwedijkstraat en omgeving evolueert naar een groot participatief proces rond een algemene visieontwikkeling voor de wijk Nekkerspoel, voor de binnenstedelijk mobiliteit wordt de volgende maanden naar een gedragen scenario gezocht en ook voor Pennepoel werd een gans traject doorlopen. Voorstellen en mogelijke scenario's werden daarbij telkens teruggekoppeld met en bijgestuurd door de betrokken bewoners. "Mechelen blijft groeien en ook het aantal mensen dat zich in en naar Mechelen moet verplaatsen blijft daardoor stijgen. Het is dus noodzakelijk om er voor te zorgen dat de wijken en dorpen leefbaar blijven en iedereen zich vlot kan blijven verplaatsen, liefst op een zo duurzaam mogelijke manier. We moeten dus blijven bijsturen en evolueren en doen dit steeds in samenwerking met de betrokken omwonenden", aldus schepen van mobiliteit Marina De Bie.Het scenario dat nu voorligt moet sluipverkeer verminderen, zonder de bereikbaarheid van de buurt te belemmeren. De grootste aanpassingen hierin zijn dat de Leiestraat enkelrichting voor het binnenrijden van de wijk vanaf de Liersesteenweg wordt, via de Gasthuisveldstraat zul je de wijk enkel uit kunnen rijden. Ook op de verbinding tussen de Oude Liersebaan en de Schijfstraat zijn er aanpassingen: via Neerheide rijd je naar de Schijfstraat, via de Pennepoelstraat kan de omgekeerde beweging gebeuren. Omdat alle effecten moeilijk in detail te voorspellen zijn, zal de inrichting voorlopig als proefopstelling gebeuren en zullen er tellingen uitgevoerd worden van de verkeersdrukte en snelheden. Bovendien is ook nog een overleg noodzakelijk met het Agentschap voor Wegen en Verkeer eer alle details en de timing voor invoering duidelijk zullen zijn en moeten aanvullende reglementen en het signalisatieplan door de politie worden opgesteld.

"Pas in januari-februari zullen de plannen volledig rond zijn, waarna alle bewoners ook officieel op de hoogte gebracht zullen worden. In het voorjaar wordt het plan ook effectief ingevoerd", besluit De Bie.