Participatietraject De Nieuwe Vesten binnenkort van start

22 Februari 2022

Participatietraject De Nieuwe Vesten binnenkort van start

De herinrichting van de vesten is de logische volgende stap na de doortrekking van de R6 en aanleg tangent. Maar, een baanbrekend project als dat van de Nieuwe Vesten realiseer je niet zonder de betrokkenheid en inzet van de Mechelaars zelf. Zoals van bij de start aangekondigd, lanceren Stad Mechelen en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) binnenkort een uitgebreid participatietraject.

Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters benadrukt het belang van dit project voor de verkeersveiligheid, dit is een project van en voor de Mechelaar: “Na de doortrekking van de R6 en de aanleg van de tangent, is de volgende stap de heraanleg van de vesten. Om van de vesten terug een lokale en veilige verkeersdrager te maken is een enkelrichting noodzakelijk. Alleen zo kunnen we doorstroming maximaal houden en kunnen we ook ruimte teruggeven aan fietsers en voetgangers, een belangrijk speerpunt in het nieuwe verkeersveiligheidsplan.”

Burgemeester Alexander Vandersmissen vult aan: “Onze ambitie is om te komen tot een breed gedragen stadsproject met een welomschreven finaliteit: het verbeteren van zowel het verkeerssysteem als de verkeersveiligheid én de vesten een hedendaagse stedelijke kwaliteitsimpuls geven. Dat is ook de ambitie van de actiecomités. Dat blijkt uit hun uitgestoken hand. Ik ben er dan ook gerust in dat we de komende maanden constructief gaan kunnen samenwerken om tot het beste project voor onze stad te komen, een realisatie van ons allemaal.”

Op de infomarkten in de week van 7 en 14 maart geven Stad Mechelen en AWV de start van een uitgebreid participatietraject over de herinrichting van de Nieuwe Vesten. Na de infosessies van maart volgt een periodiek overleg met zowel het brede publiek als met een nog op te richten begeleidings- en reflectiegroep.

Schepen van Participatie en Communicatie Rina Rabau legt uit: “Mechelen heeft een lange traditie rond participatie en zeker voor belangrijke projecten zoals de Nieuwe Vesten. We zijn allemaal Mechelaars, en binnenkort ook allemaal baanbrekers. We kiezen heel bewust voor dubbele strategie. Enerzijds dialoogmomenten en acties voor het brede publiek. En anderzijds een begeleidings- en reflectiegroep van experts, leden uit onze adviesraden en een afvaardiging vanuit de buurtcomités. We willen voor de tijdelijke en definitieve herinrichting de vinger aan de pols houden. De begeleidings- en reflectiegroep zal in elke stap van het ontwerp mee reflecteren over de plannen en het participatieproces met het brede publiek.”

Participatie met zoveel mogelijk Baanbrekers

Na de prikkelende communicatiecampagne over de plannen voor de Nieuwe Vesten en de aankondiging van de infomarkten, zijn nu ook de krijtlijnen duidelijk voor het verdere participatietraject. Samen met het studiebureau verantwoordelijk voor de definitieve herinrichting gaan Stad Mechelen en AWV de komende maanden in gesprek met de Mechelaar over de verschillende aspecten van het project. 

De stad en AWV kiezen daarbij voor momenten van dialoog en ontmoeting, maar ook voor brede online bevragingen of een wandeling/fietstocht langs de vesten, enz. Op de infosessies in maart kan iedereen die dat wil zich aanmelden als Baanbreker. Baanbrekers wonen, werken of studeren in Mechelen. Het zijn denkers, doeners en dromers. Allen dragen ze in de loop van de komende 10 jaar, in meer of mindere mate, bij aan de baanbrekende plannen waarmee ze samen hun stad maken. Baanbrekers zijn dus leden van de begeleidings- en reflectiegroep, maar even goed een Mechelaar die eenmalig feedback geeft op de plannen of een lokale handelaar die tijdens de tijdelijke herinrichting van de vesten een pop-up terras lanceert.

Begeleidings- en reflectiegroep

Er zal de komende weken, maanden en jaren dus intensief samengewerkt worden. Vandaar ook de nood aan een begeleidings- en reflectiegroep. Deze groep is gericht op het voeren van een georganiseerd gesprek over het geheel van het project. De begeleidings- en reflectiegroep is samengesteld uit experts, personen die via een organisatie, (buurt)comité of andere vereniging aangedragen worden, maar ook individuele Mechelaars met een bepaalde expertise.

De rol van de begeleidings- en reflectiegroep is belangrijk. Enerzijds zijn de leden sparringpartners waarmee AWV en de stad zaken aftoetsen vanuit een constructieve houding. Anderzijds zijn ze de begeleiders voor zowel het inhoudelijke als het proces. Waar de participatie met het brede publiek enkel over de inhoud gaat (wat gaan we doen met de ruimte die vrijkomt?), ligt hier ook de vraag op tafel hoe een zo breed mogelijk publiek betrokken kan worden. De begeleidings- en reflectiegroep is dus méér dan een klankbord.

Onderwerp van participatie

De participatie zal gaan over de inrichting van de verblijfsruimte. De inrichting van die publieke ruimte kan je vanzelfsprekend nooit los zien van de verkeerskundige inrichting. Een aantal zaken blijven beslist beleid: de invoering van het enkelrichtingsverkeer, de doelstelling om sluipverkeer uit de woonwijken te weren, de Lijnbus die in twee richtingen blijft rijden, de verkeersfunctie die aan de buitenzijde en de verblijfsfunctie die aan de binnenzijde van de vesten ligt.

Uiteraard zullen we de verkeerssituatie ook na de invoering van het eenrichtingsverkeer monitoren en evalueren. Ook dat doen we samen met de begeleiders- en reflectiegroep en alle Mechelaars die op een of andere manier deelnemen aan het participatietraject. Zodat dit waar nodig kan bijgestuurd worden.

Op 7, 10, 14 en 17 maart zijn er infosessies over de Nieuwe Vesten op verschillende locaties in Mechelen. Vooraf inschrijven is nodig en kan via www.denieuwevesten.be of 0472 27 28 34. 
Jezelf aanmelden als Baanbreker kan op een van de infosessies of vanaf 7 maart via de website.

De Nieuwe Vesten is een baanbrekend project van Stad Mechelen en het Agentschap Wegen en Verkeer. De komende jaren maken we samen werk van een grondige vernieuwing van de Mechelse vesten. We maken plaats voor meer groen en water, voor fietsers en wandelaars en voor meer verkeersveiligheid. De vesten worden een plek waar je elkaar ontmoet, waar je ontspant, sport of speelt.