Stad en buurtbewoners werken samen aan leefkwaliteit Galgenberg

09 Februari 2021

Stad en buurtbewoners werken samen aan leefkwaliteit Galgenberg

In 2018 startte Stad Mechelen een participatietraject op in de wijk Galgenberg. De aanleiding was een binnengekomen petitie van buurtbewoners. Het participatieproject had als doel de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in de buurt te verbeteren. Na een eerste evaluatie werden enkele ingrepen genomen. Ook de heraanleg van de Galgestraat staat op het programma. Midden 2018 werd er een uitgebreid participatieproject opgestart met de buurt, met als doel de mobiliteit en de leefkwaliteit te verbeteren. Daaruit vloeide een kerngroep met bewoners. Er werd in samenspraak een pakket met verscheidene maatregelen uitgewerkt om de snelheid, geluidsoverlast, parkeerproblematiek, en problematiek omtrent het zware industriële vervoer in de woonwijk te verbeteren. Sluiting vrachtwagenparking Slachthuislaan De ligging van het slachthuis en het vrachtverkeer dat daardoor gegenereerd wordt, weegt op de buurt. De rijbaankussens die de stad in november liet aanleggen om de snelheid van het zwaar verkeer in de Galgestraat te verminderen en de doorstroming van het busverkeer te behouden, hadden een averechts effect. Op vraag van de buurtbewoners liet het stadsbestuur de rijbaankussens recent verwijderen. Aangezien een deel van het zwaar verkeer in de Galgestraat te wijten is aan de vrachtwagenparking in de Slachthuislaan, liet de stad deze parking recent afsluiten. Enkel de vrachtwagens die als bestemming het slachthuis zelf hebben, zullen nog aan- en afrijden via de Galgestraat. “Een groot deel van de maatregelen hebben de wijk Galgenberg intussen verkeersveiliger en aangenamer gemaakt. Dat bevestigen ook positieve reacties uit de wijk. Het werk is echter nog niet af. Zo dringt een grondige herinrichting van de Galgestraat zich op. De bezorgdheden van de buurtbewoners werden dit jaar tijdens een constructief overleg nogmaals duidelijk in kaart gebracht, zodat we in samenspraak de bestaande toestand kunnen verbeteren”, aldus Vicky Vanmarcke, schepen van mobiliteit.  Heraanleg Galgestraat Samen met een delegatie van de bewoners werd afgesproken om de Galgestraat grondig aan te pakken. “Met een grondige vernieuwing van de straat willen we de asfaltlaag en de voetpaden heraanleggen en plantvakken aanbrengen. We maken werk van een concreet plan, dat we nog dit voorjaar zullen bespreken met de buurtbewoners”, klinkt het bij Patrick Princen, schepen van openbare wWerken. “Alle bewoners van de Galgestraat krijgen voor deze - digitale - vergadering, nog een uitnodiging in de bus. Op basis van deze vergadering zal dan de concrete aanleg worden ingepland.” Toelichting scenario-onderzoek Mechelen-Noord III Het gebied dat zich situeert rond de E19 en R6, gelegen aan de Oude Antwerpsebaan heeft momenteel het statuut ‘Regionaal Bedrijventerrein’. De stad wil echter onderzoeken of dit de meest geschikte bestemming voor dit gebied is. “In een eerste stap zal een studiebureau worden aangesteld om verschillende scenario’s op te maken. Ook het naastliggende gebied aan het slachthuis en de dierenbescherming wordt mee bekeken in dit onderzoek. Hiervoor werd recent het bestek gelanceerd, de gunning zal deze maand nog plaatsvinden. In het scenario-onderzoek wordt een analyse, visie en onderzoeksprogramma uitgewerkt voor dit studiegebied, rekening houdend met een aantal belangrijke randvoorwaarden en doelstellingen, zodat dit gebied zich op een goede manier integreert ten opzichte van de woonwijk en we de leefbaarheid van de buurt kunnen verbeteren”, aldus Greet Geypen, schepen van ruimtelijke ordening. Het gaat om volgende doelstellingen: Belang van een goede multimodale ontsluiting Maximaal behoud van groen en ruimte voor water Landschappelijke inpasbaarheid in functie van nabijheid Vrouwvliet Herlocalisatie dierenbescherming Ontwikkelingsmogelijkheden Mechelen-Noord III en site slachthuis en dierenbescherming onderzoeken en uitklaren Met dit scenario-onderzoek wordt getracht de doelstellingen maximaal te kunnen bereiken. Afhankelijk van het gekozen voorkeursscenario, zal er nadien mogelijks een masterplan worden opgemaakt. Het onderzoekstraject zal een doorlooptijd hebben van ongeveer negen maanden. Eigenaars en buurtbewoners zullen te gepasten tijde worden geïnformeerd over de voortgang en toekomst van Mechelen-Noord III.