Ondersteuning voor scholen die werken rond kinderarmoede

21 April 2022

Ondersteuning voor scholen die werken rond kinderarmoede

Projectoproep ‘Samen tegen armoede

Mechelse basisscholen kunnen tot 30 juni een subsidie aanvragen bij de stad via de projectoproep ‘Samen tegen armoede’. Zo kan een school jaarlijks tot 5000 euro krijgen. Op die manier ondersteunt Stad Mechelen haar scholen om innovatief te werken rond armoede en kwetsbaarheid bij leerlingen. Het stadsbestuur heeft de ambitie om de kinderarmoede in Mechelen te halveren tegen 2024.

Vanuit verschillende scholen klinkt de roep steeds luider om meer aan de slag te kunnen gaan rond kinderen uit kwetsbare gezinnen. Kinderen voor wie de thuiscontext niet steeds kan voorzien in basisbehoeften. Deze kinderen krijgen met veel meer te kampen dan dat we ons soms bewust zijn. Dat kan te maken hebben met financiële moeilijkheden, die ervoor zorgen dat er op vlak van gezondheid, educatie, sport en vrijetijd soms te weinig voor handen is om aan een noodzakelijk minimum te voorzien. Het kan ook te maken hebben met thuissituaties die onstabiel of soms zelfs verontrustend zijn, wat een invloed kan hebben op de ontwikkeling van het kind.

“Kinderen uit kwetsbare gezinnen moeten soms meer dan anderen omgaan met stress op jonge leeftijd. Dat kan een blijvende impact hebben op hoe deze kinderen nu én later omgaan met emoties zoals boosheid, angst en frustratie. Het kan een blijvende impact hebben op het gevoel van, of gebrek aan, veiligheid en zelfvertrouwen. Een kwetsbare thuissituatie kan al meer sociale drempels met zich meebrengen, de invloed van opgroeien in voortdurende stress maakt deze drempel alleen maar groter”, vertelt Gabriella De Francesco, schepen van armoedebestrijding en gelijke kansen. “Naast tal van andere structurele dienstverlening die de stad en haar partners bieden willen we de scholen nu ook versterken om hier met tijd en aandacht rond te kunnen werken.”

In het kader van speerpunt Kinderarmoede zet Stad Mechelen in op snelheid en nabijheid via vroegdetectie in nauwe samenwerking met eerstelijnspartners en expertisecentra. Door 50.000 euro vrij te maken wil de stad het ook voor scholen mogelijk maken om meer aandacht te geven aan armoededetectie en ruimte te creëren om een structureel beleid uit te bouwen. 

Kansen tot talentontwikkeling

Leren valt zwaar op een lege maag en armoedezorgen staan niet alleen het opgroeien van het kind, maar ook het krijgen van voldoende kansen tot talentontwikkeling in de weg. Met deze subsidie kan de school tijd en middelen vrijmaken om zich verdiepen in het onderwerp ‘armoede en kwetsbaarheid’. Aan de hand van deze projectoproep kunnen scholen testcases ontwikkelen en methodieken aanleren om zo hun reguliere werking uit te breiden.

“We willen scholen stimuleren om vernieuwende en resultaatgerichte projecten op te bouwen, om ze daarna over te dragen naar een duurzaam beleid. Zo willen we in alle Mechelse scholen kennis rond kansarmoede en alertheid rond armoededetectie bij leerkrachten verhogen. Maar de oproep wil ook samenwerking tussen scholen onderling en met lokale expertisecentra stimuleren om kennis en initiatieven uit te wisselen”, besluit schepen van onderwijs, Rina Rabau Nkandu.

Praktisch

Deze projectoproep is voor iedere Mechelse basisschool. Dit onder voorwaarde dat de school inzet op ouderbetrokkenheid en werkt aan een breder armoedesensitief verhaal. Zo kan een school jaarlijks tot € 5000 krijgen voor 2023 en 2024. Er kan ingediend worden tot 30 juni 2022. Meer info vind je op: https://www.mechelen.be/prod-samen-tegen-armoede-projectsubsidie