Natuurpunt installeert zonnepomp om Mechels Broek te vernatten

27 April 2023

Natuurpunt installeert zonnepomp om Mechels Broek te vernatten

“De belangrijkste focus moet de komende jaren blijven liggen op het terugdringen van onze CO2-uitstoot, maar ook het nemen van adaptatiemaatregelen zal aan belang blijven toenemen. Het versterken van de natuur en de sponsfunctie van de bodem zijn hier belangrijke onderdelen van."

Onlangs plaatste Natuurpunt een pomp op zonne-energie om water vanuit de Dijle over te pompen in het Mechels Broek. Bedoeling is om het gebied weer te vernatten en de verzuring van de grond tegen te gaan. Dit proefproject is een samenwerking met De Vlaamse Waterweg nv en kadert in het Europese LIFEproject Wetlands4Cities.

De installatie van een zonnepomp is een proefproject van Natuurpunt en De Vlaamse Waterweg nv. Daarmee willen ze onderzoeken of het gebied het hele jaar door voldoende nat kan blijven. Op termijn zal een hydrologische studie hier meer duidelijkheid over brengen.

 “Het is ook een test om te zien wat de invloed is van Dijlewater op het gebied. Het gebied is de afgelopen jaren sterk verzuurd omdat het enkel (zuur) regenwater ter beschikking had. Nu komt daar ook zoeter rivierwater bij. Dit zal ongetwijfeld een invloed hebben op de fauna en flora”, zegt Lander Wantens, projectmedewerker Wetlands4Cities.

 Om de goede kwaliteit van het water te garanderen gaat de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) het Dijlewater extra monitoren via bestaande sensors en meetstations. Zo kunnen ze Natuurpunt waarschuwen mocht er vervuiling vastgesteld worden, waarna de pomp uitgeschakeld kan worden.

Koen Anciaux, voorzitter van de Raad van Bestuur van De Vlaamse Waterweg nv: “Als Vlaams waterwegbeheerder zijn we niet enkel bekommerd om de toestand van de waterwegen zelf maar dragen wij graag ons steentje bij tot een verbetering van het hele watersysteem. We verwachten dat het voeden van het Mechelse Broek met Dijlewater zal leiden tot een evenwichtiger en duurzamer watersysteem. In de natte wintermaanden vangt het natuurgebied water uit de Dijle op als een spons waardoor het water langer wordt vastgehouden en tegelijk ook het grondwater wordt gevoed. Dat draagt ook bij tot het verminderen van de kans op wateroverlast elders. In de droge zomermaanden geeft de spons het gebufferde water af waardoor de kans op verdroging van het natuurgebied afneemt. Een mooi voorbeeld van klimaatadaptatie.”

“De belangrijkste focus moet de komende jaren blijven liggen op het terugdringen van onze CO2-uitstoot, maar ook het nemen van adaptatiemaatregelen zal aan belang blijven toenemen. Het versterken van de natuur en de sponsfunctie van de bodem zijn hier belangrijke onderdelen van. We hebben nood aan extra natuur om de biodiversiteitscrisis op te vangen, we moeten ruimte voor water creëren om overstromingen tegen te gaan en periodes van droogte op te vangen. Met Wetlands4Cities werken we aan deze pijler van ons klimaatplan. Het Mechels Broek was altijd al een van de natuurparels aan de Mechelse kroon, met dit project verzekeren we de toekomst van het gebied als wetland. Uit onderzoek weten we dat deze gebieden heel wat CO2 opvangen, het herstel van wetlands draagt dus ook rechtstreeks bij tot het inperken van onze klimaatimpact. Meer water, meer natuur, meer soorten, minder CO2 … alleen maar voordelen dus”, aldus Patrick Princen, schepen van klimaat, natuur- en groenbeheer.

Verdroging en verzuring

Het Mechels Broek heeft, net als veel andere natuurgebieden, de laatste jaren te kampen met droogte en verzuring.

Tony Van den Broeck: “Ik ben al … jaar conservator hier en zie het gebied elk jaar sneller droog vallen. Hierdoor geraken broedvogels niet aan eten omdat de grond te hard is, drogen poelen en grachten uit zodat amfibieën zich moeilijk kunnen voortplanten en staat de biodiversiteit onder druk. Ik ben dan ook heel blij, samen met alle vrijwilligers, dat er weer Dijlewater in het gebied stroomt. Vroeger bleef het gebied nat dankzij een rechtstreekse verbinding met de Dijle, maar de pomp zal al heel wat helpen.”

De pomp werkt volledig op zonne-energie en komt van de firma Aqua Delta. Ze pompt maximaal 15m³/u en kan dit uiteraard alleen bij voldoende daglicht.
De installatie van de zonnepomp komt er dankzij de financiële steun van verschillende partners: Ecover, Join4Water, Elements en Klean Kanteen.