Meer Mechelen in Brussel

22 Mei 2019

Meer Mechelen in Brussel

Zeven Mechelse recepten voor een groener Vlaanderen en België Wanneer we samenwerken zijn we tot grootse dingen in staat. In Mechelen hebben we dat getoond. Ook de nationale politiek snakt naar meer samenwerking en meer ambitie. Er zit meer in Vlaanderen en België. Vriend en vijand erkent de positieve omwenteling die Mechelen heeft gekend de afgelopen jaren. Groen bestuurt de Dijlestad onafgebroken mee sinds 1994. Het is tijd voor wat 'meer Mechelen in Brussel'. Na het straf verkiezingsresultaat van Groen in Mechelen in oktober en afgaande op de recente, succesvolle peilingen, is dat zelfs letterlijk te nemen. Drie groene Mechelaars in het parlement is mogelijk! Op een zucht van de verkiezingen presenteren de Mechelse topkandidaten Kristof Calvo, lijsttrekker voor de kamer, Rina Rabau, nummer 4 voor de Kamer en Tine Van den Brande, nummer 5 voor het Vlaams Parlements, zeven Mechelse recepten voor een eerlijker, gezonder en menselijker Vlaanderen en België. 1. Een offensief bovenlokaal armoedebeleid Het Mechels succesverhaal van het GO-team inspireert steden binnen en buiten België. Dankzij deze aanklampende aanpak worden gezinnen duurzaam uit de vicieuze cirkel van armoede getrokken. Maar ook de GO-aanpak botst op haar limieten: zolang het leefloon onder de armoedegrens ligt of de dure woning- en huurprijzen niet worden aangepakt, kunnen onze maatschappelijke werkers en hulpverleners onvoldoende vooruitgang boeken. Met Groen is dat één van de eerste en belangrijkste maatregelen: het optrekken van alle uitkeringen boven de armoedegrens, het terug betaalbaar maken van de energiefactuur en de koopkracht versterken door de laagste lonen op te trekken.   2. Minstens één Nationaal Park in elke provincie Met Groen in de regering komt er een versnelde invoering van de betonstop en een ambitieus actieplan voor natuur. Centraal daarin staat de creatie van minstens één Nationaal Park in elke provincie. Mechelen dient als voorbeeld met de ambitie om een Nationaal Park Mechels Rivierengebied te realiseren. Midden in de Vlaamse ruit is de verstedelijking en versnippering van natuur één van de grootste uitdagingen. Ook in onze kleine en dichtbebouwde regio hebben we een grote verantwoordelijkheid op vlak van biodiversiteit en natuurversterking. We moeten voorloper zijn en tonen hoe we met gerichte investeringen en ingrepen kunnen zorgen voor meer robuuste natuurgebieden. Dat is niet alleen goed voor de fauna en flora, maar ook voor onszelf. Meer groen, tonen studies aan, maakt mensen gezonder en gelukkiger.   3. Lokale besturen als regisseurs van een sterk openbaar vervoer In Mechelen trekken we volop de kaart van een meer duurzame mobiliteit. Het is zelfs één van onze drie belangrijke toekomstprojecten. Een duurzame modal shift kan echter niet zonder een ambitieus mobiliteitsbeleid op een hoger niveau. Zowel het aanbod in de deelwijken, de frequentie en de doorstroming van het busvervoer zijn vandaag ondermaats. Met Groen investeren we fors in de uitrol van de vervoersregio’s. Lokale besturen kennen de vervoersstromen het beste. Zij beslissen mee hoe het openbaar vervoer binnen vervoersregio’s zal georganiseerd worden, welke lijnen en dienstregelingen er nodig zijn. De doelstelling is ambitieus: we drijven het aanbod en de frequentie gevoelig op en zorgen voor een maximale afstemming tussen De Lijn en NMBS.   4. Meer en stiptere treinen In Mechelen wordt volop gebouwd aan een nieuw treinstation dat klaar moet zijn voor de toekomst. Wat baat echter een schoon perron als de dienstverlening niet mee vernieuwd. Voor Groen is het duidelijk: ook de investeringen in het spoor, die tijdens de huidige legislatuur sterk daalden, moeten omhoog. Het treinverkeer moet goedkoper, maar vooral stipter, zeker in de spits. Daarnaast is er meer aandacht nodig voor het regionaal treinaanbod. Mensen moeten veel vlotter van de ene centrumstad naar de andere kunnen reizen, ook in het weekend. Door ook de kleinere, voorstedelijke stations frequenter te bedienen, versterken we ook het treingebruik rondom de steden.   5. Een inclusieve samenleving die van diversiteit een troef maakt In Mechelen bewijzen we dat een politiek project kan verbinden eerder dan verdelen. Samenleven in grote verscheidenheid is niet altijd gemakkelijk. Maar in plaats van te blijven hangen bij de problemen, werken we in Mechelen aan oplossingen. Met “Jeugdwerk voor Alleman”, bijvoorbeeld, zorgen we voor meer diversiteit in onze jeugdverenigingen. Jeugdbewegingen zijn immers de ideale omgeving om vertrouwd te geraken met diversiteit, vriendschappen en maatschappelijke vaardigheden op te bouwen. Of neem het Mechels project “School in Zicht”. We helpen hiermee scholen in een traject naar meer diversiteit. En met belangrijke neveneffecten, want leerlingen scoren beter in scholen die diversiteit omarmen, toont een recente studie van de KU Leuven aan. Met Groen ondersteunen we op Vlaams niveau actief gemengde scholen, buurten, sport- en jeugdclubs. Onze middelen en inspanningen gaan naar initiatieven en plaatsen waar mensen met verschillende achtergronden elkaar ontmoeten. We ondersteunen geen gettovorming of segregatie, noch gekleurde noch witte. Op die manier bouwen we effectief aan één gemeenschap en wordt diversiteit een echte meerwaarde in het leven van mensen.   6. Vlaanderen klimaatneutraal Met Mechelen Klimaatstad zijn we er in geslaagd om een ambitieus traject uit te werken om als organisatie én als stad klimaatneutraal te zijn tegen 2030, een innovatief waterbeleid uit te werken en daar ook nog eens op een actieve wijze de Mechelaar bij te betrekken. Het leverde ons een nominatie op voor de European Green Leaf Awards 2020. Zeker op vlak van klimaat kunnen zowel Vlaanderen en België wel wat meer Mechelse ambitie gebruiken. Groen stelt dan ook een ambitieus en rechtvaardig klimaatbeleid voor. En we doen dit in nauwe samenwerking met de lokale besturen. We rollen een systeem van klimaatcontracten uit, naar het voorbeeld van het Burgemeestersconvenant, om gemeenten, verenigingen en bedrijven te ondersteunen bij hun klimaatinspanningen. Op die manier geven we voorlopers een duw in de rug.   7. Een nationaal actieplan rond geestelijke gezondheidszorg Nog geen week geleden lanceerde Mechelen haar actieplan dubbeldiagnose. Met dit actieplan mikken we op een groeiende groep van zorgvermijders die een psychiatrische problematiek hebben in combinatie met andere problemen. Bovendien komen deze “zware gevallen” steeds vaker in dakloosheid terecht. Dit is een rechtstreeks gevolg van een falend Vlaams beleid om de geestelijke gezondheidszorg te hervormen. De afbouw van het aantal bedden in de psychiatrie loopt niet gelijk met de broodnodige financiering van ambulante projecten, eerstelijnshulpverlening, mantelzorg, enzovoort. Met Groen investeren we volop in een degelijke hulpverlening aan de basis. Zo willen we in Mechelen een Soteria-zorghuis oprichten specifiek voor de doelgroep van mensen met een dubbeldiagnose. We nemen in Mechelen onze verantwoordelijkheid, maar zonder steun van de Vlaamse en federale overheid, zal dit niet kunnen blijven duren.