Mechelen ondertekent convenant buurtopbouwwerk tot eind 2013

06 Oktober 2010

Tot eind 2013 blijft de Stad Mechelen verder investeren in buurtopbouwwerk. Vier buurtopbouwwerkers zullen worden ingezet in de buurten Arsenaal, Oud-Oefenplein, Otterbeek en M. Gandhiwijk. Daarvoor wordt een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met 'Samenlevingsopbouw Antwerpen Vzw', die ook de afgelopen jaren al in twee buurten actief was (Arsenaal, Bethaniënpolder). Volgens Burgemeester Bart Somers en Schepen van wijk- en dorpszaken en patrimonium Marina De Bie blijft het buurtopbouwwerk van vitaal belang voor de stad. Burgemeester Bart Somers:""

Buurtopbouwwerkers zijn eigenlijk netwerkers. Ze gaan op bezoek bij buurtbewoners, pakken problemen aan en motiveren geïsoleerde mensen en groepen om een sociaal leven op te bouwen in onze stad. Dat is een niet te onderschatten opdracht. Sommige mechelse buurten worden bevolkt door een zeer divers publiek. Daardoor ontstaan er soms spanningen tussen de bewoners. Op dat moment kunnen buurtopbouwwerkers opnieuw vertrouwen creëren. Hun rol is al cruciaal gebleken bij conflicten. Het is dus niet voor niets dat we buurtopbouwwerk zullen uitbreiden.

De moeilijkst bereikbare groepen in de buurten zijn vaak ook de zwakste, en hebben het meest nood aan ondersteuning. Het is altijd de betrachting om die groepen te betrekken bij projecten. Daarom is het profiel van de buurtopbouwwerkers erg belangrijk. Schepen Marina DeBie:"We kiezen er bewust voor om een divers team in te zetten. In Mechelen is het grootste deel van de migrantengemeenschap Marokkaans. Eén van de buurtopbouwwerkers die al aan de slag is spreekt Marokkaans, Berbers en Arabisch. Zijn bekendheid met de cultuur en de mogelijkheid om mensen in hun eigen taal aan te spreken, werkt drempelverlagend. Om dezelfde reden kiezen we trouwens ook voor een gender-gemengd team. We verwachten dat dat team voelbaar aanwezig is in de buurten. Dat is essentieel om zwakkere groepen te bereiken. Door huisbezoeken en individuele ondersteuning kan er een vertrouwensband groeien. Zo kennen we ook de stem van sommige mensen die niet altijd naar vergaderingen of activiteiten komen."

De overeenkomst beschrijft de toekomstvisie rond buurtopbouwwerk die groeide in de schoot van een stuurgroep. Bart Somers:"Op middellange termijn willen we de keuze van buurten waar buurtopbouwwerk gebeurt gaan bepalen aan de hand van een 'knipperlichtenmodel.' Dat model brengt behartenswaardige buurten in kaart op basis van criteria als kansarmoede, laag inkomen, uitsluiting, maar ook infrastructurele onveiligheid of gebrek aan sociale cohesie. Dat is dus de toekomst. Maar omwille van de ingrijpende renovatiewerken ligt de focus eerst in de sociale woonwijken."

Marina De Bie:"De Mechelse Goedkope Woning (MGW) is bezig met een renovatie van meer dan 50% van haar patrimonium. Deze grondige renovaties zijn ingrijpende gebeurtenissen voor bewoners. Vaak moeten ze(tijdelijk) hun woning verlaten, er komen nieuwe buren, het openbaar domein wordt aangepakt... Buurtopbouwwerk is daar dan ook nodig om bewoners te ondersteunen. In de wijk Oud-Oefenplein bijvoorbeeld hebben de buurtopbouwwerkers de verhuis van een twintigtal gezinnen schitterend begeleid. Nieuwe buren kenden mekaar al voor ze in hun nieuwe woning introkken."

De convenant omschrijft duidelijk de taken van de buurtopbouwwerkers. Er zijn immers nog verschillende actoren in de wijken en buurten. Samenwerking is dus aangewezen.

"Het werken aan betere buurten is altijd in handen van vele mensen. Naast het contact en de samenwerking met bewoners zullen de buurtopbouwwerkers uiteraard intensief samenwerken met onze dienst dorp- en wijkzaken en onze wijkmanagers. Als de taken goed verdeeld worden kan de dynamiek in de wijken en buurten alleen maar groeien. In een razendsnel groeiende stad is dat van vitaal belang. Want samenleven in Mechelen moet in de eerste plaats kansen opleveren. Voor iedereen.", aldus Burgemeester Somers en Schepen De Bie.

Financieel

Er wordt een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie vzw, waarbij de stad 3 VTE buurtopbouwwerkers zal bekostigen en Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie vzw 2 VTE (buurt)opbouwwerkers zal bekostigen met Vlaamse middelen vanuit het decreet op het maatschappelijk opbouwwerk. De stad voorziet een jaarlijkse toelage van 180.000€.