Matrix III geeft bewoners inspraak in budget 2010

20 November 2009

Bewoners kiezen zelf de renovatieprojecten voor hun buurt Het stadsbestuur heeft het licht op groen gezet voor matrix III, een nieuwe reeks van inspraakprojecten voor het openbaar domein. "Het is een uniek systeem in Vlaanderen dat bewoners zelf en rechtstreeks een deel van het begrotingsbudget van hun stad kunnen invullen", zegt burgemeester Bart Somers. De voorbije maanden hebben de bewoners via de dorps- en wijkraden samen een dertigtal projecten geselecteerd waarvan ze verlangen dat hun stadsbestuur ze prioritair uitvoert. Dit komt neer op drie projecten per wijk of dorp. "Reglementair hebben we opgelegd dat deze projecten betrekking moeten hebben op het openbaar domein op wijk- en buurtniveau en dat ze moeten gerealiseerd kunnen worden binnen de twee jaar. Vaak zal het dus gaan om correcties aan voetpaden, fietspaden, pleinen of spelinfrastructuur of om beveiligingswerken, zoals fietshagen, snelheidsremmers, markeringen voor oversteken en dergelijke", zegt schepen van openbare werken Greet Geypen.

Marina De Bie: "Buurtbewoners weten best wat in hun buurt nodig is"

Het matrixsysteem is een inmiddels beproefd project van rechtstreekse inspraak door de bewoners in de besteding van onze jaarbudgetten", aldus schepen van wijkzaken Marina De Bie, "de wijk- en dorpsraden doen zelf een aantal voorstellen voor haalbare projecten in hun buurt. Van zodra ze daarover een consensus hebben bereikt, maken ze die over aan het stadsbestuur. Wij laten door onze diensten nagaan of de projecten technisch en financieel haalbaar zijn binnen de twee jaar en nemen dan in samenspraak met de bewonersraden een definitieve beslissing over de projecten die we gaan uitvoeren. Op 30 november volgt er een terugkoppeling met de wijk- en dorpsraden om de definitieve lijst samen te stellen."

Bart Somers: "wijk en dorpraden schreven mee aan de begroting 2010"

Bart Somers: "de wijk- en dorpsraden hebben intensief gewerkt aan een gemotiveerde lijst van prioritaire projecten. Er is met de jaren een vertrouwensband gesmeed. Het is dan ook logisch en correct dat zij de primeur krijgen van de projecten die het stadsbestuur definitief heeft geselecteerd. In de periode van 14 december tot 1 februari zullen de projecten aan de wijk- en dorpsraden systematisch in hun respectieve bijeenkomsten bekendgemaakt worden".

Een exact budget kan aan de matrix moeilijk toegewezen worden. "Een groot deel ervan wordt immers in reguliere werking toegewezen aan de dienst openbare werken. Vooral de projecten die betrekking hebben op asfaltwerken, herstellingen van voetpaden, fietspaden en dergelijke", besluit burgemeester Somers.