Naar een integraal toegankelijke stad Mechelen

09 December 2019

Naar een integraal toegankelijke stad Mechelen

“Er is nood aan een gedeelde visie over de verschillende bevoegdheden heen. We bundelen de krachten van de verschillende stadsdiensten en betrekken ook adviesraden, ervaringsdeskundigen en het middenveld”

“Gedeelde visie ontwikkelen door samenwerking en participatie”

Stad Mechelen wil een toegankelijke stad zijn, waar iedereen gelijkwaardig en onafhankelijk toegang heeft tot de gebouwen, publieke ruimte, dienstverlening en communicatie, ongeacht de leeftijd, culturele achtergrond of fysiek en mentaal welzijn. Het stadsbestuur kiest voor een structurele aanpak en schakelt de professionele hulp in van Inter, het Agentschap toegankelijk Vlaanderen.

Met de ondertekening van het charter ‘Naar een toegankelijke gemeente’ bekrachtigt schepen Gabriella De Francesco de samenwerking met Inter. Het stadsbestuur verklaart hiermee formeel dat ze haar toegankelijkheidsbeleid grondig wil evalueren en bijsturen. “Er is nood aan een gedeelde visie over de verschillende bevoegdheden heen. We bundelen de krachten van de verschillende stadsdiensten en betrekken ook adviesraden, ervaringsdeskundigen en het middenveld”, begint Gabriella De Francesco, schepen van onder meer Diversiteit en Gelijke kansen, Sociale Zaken en Welzijn.

Actieplan
“Elk beleidsdomein is betrokken bij het kwaliteitstraject. Diensten kunnen elkaar ook inspireren”, zegt Wendy Metten, algemeen directeur van Inter. “Ons uitgangspunt is: toegankelijkheid voor iedereen. En niet voor één bepaalde doelgroep, want dat werkt stigmatiserend. Daarom is het belangrijk dat steden en gemeenten kiezen voor een structurele aanpak. Toegankelijkheid wordt dan bewust, doordacht en duurzaam ingebed in het dagelijks beleid en management, de werking, de dienstverlening en de communicatie van de stad.”

Stad Mechelen, Inter en alle betrokken partners startten dit najaar het kwaliteitstraject naar een toegankelijke gemeente. De eerste workshop vond plaats op 17 september en bracht in kaart waar de stad momenteel staat op vlak van toegankelijkheidsbeleid. Tijdens de tweede workshop op 17 november werden de doelstellingen bepaald: waar willen we naartoe? Tijdens de derde werksessie deze voormiddag wordt de basis van het actieplan opgesteld, waar nadien op voortgewerkt wordt.

Tine Missinne, regiocoördinator bij Inter: “Participatie van ervaringsdeskundige inwoners is essentieel voor gemeenten die het charter ondertekenen. Zo organiseerden we al een workshop met de vernieuwde Mechelse Ouderenraad. We vertrokken daar van het memorandum dat de adviesraad schreef en diepten samen de wensen en noden van senioren op vlak van toegankelijkheid verder uit. Zo hebben we samen de prioriteiten bepaald.”

Expertise uitbreiden
Een aantal medewerkers binnen Stad Mechelen heeft expertise opgebouwd inzake toegankelijkheid. Zo bracht de dienst Toerisme de brochure ‘Mechelen, toegankelijk voor iedereen’ uit en besteedde Museum Hof van Busleyden bijzondere aandacht aan de integrale toegankelijkheid van het museum. Ook binnen de dienst openbaar domein is er al de reflex om maximaal rekening te houden met de toegankelijkheid. En op de afdeling sociaal beleid werd enkele maanden geleden een toegankelijkheidsambtenaar aangesteld.

“Het is nu de bedoeling om die expertise uit te bouwen en intern draagvlak te creëren voor het belang van integrale toegankelijkheid. Zo voorkomen we dat acties rond toegankelijkheid versnipperd gebeuren vanuit één bepaald perspectief of met één bepaalde doelgroep voor ogen. Maar er zal dus de komende jaren wel het een ander bewegen op dat vlak”, besluit Gabriella De Francesco.