Herstelplan activering klaar: meer jongvolwassenen aan het werk

16 September 2021

Herstelplan activering klaar: meer jongvolwassenen aan het werk

Covid-19 heeft een onmiskenbare invloed gehad op de wereld, op onze stad. Hoewel de Mechelse arbeidsmarkt het goed doet en Mechelen bij de betere steden zit op het gebied van werkloosheid, zien we vooral onder kwetsbare Mechelaars tussen de 18 en 25 jaar, het aantal werkzoekenden toenemen. Heel wat van hen vallen noodgedwongen terug op een leefloon. Mechelen heeft een ambitieus relanceplan klaar om de groep van jongvolwassenen maximaal te ondersteunen in hun zoektocht naar een passende opleiding en werk. Foto: schepenen Gabriella De Francesco en Greet Geypen samen met de partners DUO for a JOB, Co-Searching en JobRoad Onder de centrumsteden scoort Mechelen – ondanks de moeilijke coronaperiode – niet slecht wat betreft werkgelegenheid. Tegelijk neemt het aantal werkloze jongvolwassen toe. Deze evolutie is niet eigen aan Mechelen. In het hele land zien we deze stijgende tendens. Zo’n 40% van de leefloongerechtigden is momenteel jonger dan 25 jaar. De helft hiervan volgt nog studies, wat een goede zaak is. “We hebben vastgesteld dat het voor bepaalde doelgroepen, vooral jongvolwassenen, moeilijker is om aan de bak te geraken dan vroeger. Zeker bij maatschappelijk kwetsbare jongvolwassenen zien we dit meer en meer. Dit kan voor ons niet. Iedereen moet kansen krijgen om te participeren aan de maatschappij. Als sommige doelgroepen hierbij moeilijkheden blijken te ondervinden, dan zullen wij ze ook extra ondersteunen”, aldus schepen van Economie, Ondernemen en Werk, Greet Geypen. De voorbije jaren hebben we reeds een aantal initiatieven genomen om Mechelaars die recht hebben op een leefloon zo goed mogelijk te begeleiden en hen zo snel en adequaat mogelijk naar de arbeidsmarkt toe te leiden. Actieplan     “We hebben laten zien dat we als samenleving veerkrachtig en creatief zijn, en dat het bewustzijn rond levenskwaliteit en solidariteit aangewakkerd werd. Deze tendens willen we als stad aanhouden in een vernieuwd beleid en via dienstverlening op maat voor onze jongvolwassen. Dit door innovatieve werkingen uit te bouwen en gerichte samenwerkingsverbanden op poten te zetten”, aldus Gabriella De Francesco, schepen van Armoedebestrijding, Sociale zaken en Welzijn. Om deze uitdaging het hoofd te bieden, heeft Mechelen een actieplan uitgewerkt waar het de bedoeling is om zowel binnen de eigen organisatie aan talentontwikkeling te doen, maar ook om extern meer tewerkstellingskansen te creëren bij bedrijven en organisaties, dankzij een sterke samenwerking met lokale expertisecentra. Stad Mechelen laat sinds jaar en dag zien dat ze die kansen biedt aan jongeren uit kwetsbare gezinnen. “De ambitie van de stad is om hen zodanig te begeleiden dat ze op eigen benen kunnen staan. Dit door innovatieve werkingen uit te bouwen en gerichte samenwerkingsverbanden op poten te zetten. Anderzijds gaan we kijken waar we jongvolwassen intern ervaring kunnen laten opdoen. We versterken onze dienst Tewerkstellingsfacilitatie met extra handen om op maat te werken naar een gepaste opleiding en jobkansen. En we nemen als stad ook onze verantwoordelijkheid door intern, binnen onze afdelingen, tewerkstellingskansen te creëren”, zegt Gabriella De Francesco. Drie partners “Een ruimer en divers aanbod aan arbeidsplaatsen creëren, kunnen we niet alleen. In dit verhaal zijn de lokale expertisecentra onmisbare partners. Door structurele samenwerkingsverbanden aan te gaan met organisaties, gaat de stad voor een krachtdadige synergie die een arbeidsmarktgerichte maar zeker ook mensgerichte aanpak vooropstelt. Met drie organisaties - DUO for a JOB, Jobroad en Co-Searching - gaat stad Mechelen hiervoor in zee”, gaat schepen Greet Geypen verder.We stellen ze kort voor: DUO for a JOB koppelt werkzoekende jongeren met een migratieachtergrond aan 50- plussers via intergenerationele mentoring. Deze mentoren zetten als vrijwilliger hun ervaring in om deze jongeren te begeleiden naar werk, stage en/of beroepsopleiding. Co-Searching organiseert zowel thematische workshops rond werk zoeken als conversatiegroepen in functie van ervaringsuitwisseling op dit vlak. Door werkzoekenden samen te brengen zetten ze in op verbondenheid, het versterken van sollicitatie-skills en de autonomie van de deelnemers. Dit is enorm belangrijk omdat werk zoeken vaak best frustrerend kan zijn. Meermaals afgewezen worden kan heel persoonlijk aanvoelen en je eigenwaarde een stevige knauw geven, wat je verdere kansen dan weer ondergraaft. Door net in te zetten op verbondenheid en ervaringsuitwisseling gaat Co-Searching dit tegen en werken ze aan het terug opbouwen van eigenwaarde. JobRoad helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een job door het organiseren van projectdagen waarbij ze werkzoekenden matchen met bedrijven uit hun netwerk. De focus ligt op eerder op motivatie, leervermogen en relevante ervaring dan op diploma, competentieniveau of (taal)kennis. Ze doen daarbij ook werkplaatsbezoeken met de kandidaten, om een zo goed mogelijke match te vinden en zetten uiteraard in op persoonlijke begeleiding. “We willen gerichte samenwerkingsverbanden aangaan met organisaties waar we een goede synergie mee kunnen realiseren. Deze drie organisaties hanteren daarbij een heel waarderende benadering, waarbij er vooral vertrokken wordt vanuit een geloof in de mogelijkheden en sterktes van de werkzoekende jongvolwassenen. Zij zijn hands on, zeer klantgericht, zowel naar werkzoekende jongeren als naar werkgevers en kunnen bouwen op een jarenlange ervaring. Samen steken we met vier,  onze schouders onder dit project om zoveel mogelijk jongvolwassen aan een job te helpen”, aldus Greet Geypen. Daarnaast zal er ook gewerkt worden aan een meer databased en doorgedreven matching tussen de jongeren en opleidings- of tewerkstellingskansen op de arbeidsmarkt. Niet alleen de matching van de jongeren, maar ook het sensibiliseren van de werkgevers maakt deel uit van deze aanpak.