Extra middelen voor kwetsbare alleenstaande ouders in Mechelen

06 Juni 2023

Extra middelen voor kwetsbare alleenstaande ouders in Mechelen

In lijn met ons kinderarmoedeplan leggen we de focus op alleenstaande ouders. Op die manier komt de extra steun ook terecht bij gezinnen die ze het hardste nodig heeft.

De federale overheid heeft bijkomende middelen vrijgemaakt voor de lokale besturen om mensen in kwetsbare situaties van extra financiële steun te voorzien. Hoe de middelen ingezet worden, bepalen de lokale besturen zelf. Ze moeten daarvoor wel gebruik maken van de zgn. referentiebudgetten (REMI). Stad Mechelen krijgt € 320.000 toegewezen en legt de focus op alleenstaande ouders met een baby op komst of kinderen jonger dan drie jaar. Vandaag worden de eerste dossiers goedgekeurd.

“Deze bijkomende steun is een sterke stap die de federale regering zet om meer menswaardige inkomens te garanderen. In lijn met ons kinderarmoedeplan leggen we de focus op alleenstaande ouders. Op die manier komt de extra steun ook terecht bij gezinnen die ze het hardste nodig heeft”, zegt schepen van armoedebestrijding Gabriella De Francesco.

Referentiebudgetten voor een menswaardig inkomen (REMI)

REMI is een wetenschappelijk gevalideerde tool die door Cebud ontwikkeld werd. Cebud is een onafhankelijk advies- en onderzoekscentrum dat uitdagingen binnen maatschappelijk werk in kaart brengt en er innovatieve productontwikkeling tegenoverstelt. Zoals bijvoorbeeld de REMI-tool. Dat baseert zich op uniforme criteria, maar houdt rekening met aspecten die eigen zijn aan afzonderlijke gezinssituaties in de toekenning van extra middelen naast een vaststaand vervangend inkomen. Hiermee kunnen maatschappelijke dienstverleners de leefsituatie van gezinnen toetsen aan een referentiekader om zo een meer menswaardig inkomen te benaderen.

“Onze collega’s van de sociale dienst scannen lopende dossiers aan de hand van de tool en maken een afweging voor de meest kwetsbare situaties. De volgende stap is een financiële boost in kader van de begeleiding die ze krijgen. Dat gebeurt op maat van elk gezin. Afhankelijk van de noden kan er meer of minder toegekend worden”, verduidelijkt schepen Gabriella De Francesco.

Focus op alleenstaande ouders

In eerste instantie worden de middelen gebruikt voor alleenstaande ouders met baby op komst of minstens 1 kindje onder de 3 jaar die leefloon krijgen, budgethulp of huurbegeleiding hebben, op de radar van het GO-team staan of werken in kader van artikel 60. “Dat past binnen het kader van het kinderarmoedeplan, waarmee we prioritair inzetten op de eerste 1000 dagen van de pasgeboren baby’s en hun ouders”, vertelt schepen De Francesco. “Door kinderarmoede te bestrijden, creëren we hefbomen voor het hele gezin. We maken werk van een duurzaam gelijke kansen beleid.”

Ook niet-cliënten worden opgepikt

In tweede instantie wordt ook een scenario voor toekenning uitgewerkt. Dit voor gezinnen die via het OPkomst-team op de radar van de maatschappelijke dienstverlening komen. Het OPkomst-team werkt volgens een preventieve en multidisciplinaire aanpak met maatschappelijk werkers, gezinsbegeleiders en vroedvrouwen in één huis. Er wordt gewerkt aan kleinere hulpvragen en in functie van doorverwijzing. Maar ook grotere kwesties zoals gezinsinkomen, huisvesting en kinderopvang worden er aangepakt.

“Met het OPkomst-team zetten we breed in op ontzorging. Zo staan jonge en alleenstaande ouders minder onder stress en krijgen ze ruimte voor zichzelf en de opvoeding van hun kind. Ook hier zullen we kijken naar de meest precaire situaties met het oog op de start van intensieve ondersteuning gekoppeld aan extra financiële hulp”, besluit Gabriella De Francesco.