Begrotingsdebat 27 januari 2009

28 Januari 2009

Frie Niesten kwam als groen gemeenteraadslid tussen bij de begrotingsbesprekingen op de gemeenteraad van 27/01/2009. Hieronder leest u de integrale tekst. Begrotingsdebat Mechelen Gemeenteraad 27/01/2009Als vertegenwoordiger van groen binnen de stadslijst en deze meerderheid wil ik hier graag even die punten naar voren halen die voor ons aandachtspunten zijn in deze begroting. We zullen dit werkstuk uiteraard in zijn geheel steunen en voluit helpen uitvoeren. Als wij hier spreken over begroting zijn we uiteraard politiek bezig en willen we eindverantwoordelijkheid dragen voor iets wat alle dag in de praktijk moet uitgevoerd worden. Deze uitvoering berust in veel gevallen bij de talrijke medewerkers die de stad telt. Dikwijls stofferen ze deze plannen en bereiden ze ook mee voor. Zij realiseren ook wat hier op papier staat. Het personeel van de stad staat dan ook voor kwaliteit en stabiliteit. Zonder hen is beleid voeren niet mogelijk. In een dynamische en steeds veranderende samenleving slagen zij er veelal in hun taak met brio te vervullen. Ze verdienen dan ook dank en achting voor hun inzicht en inzet!

 

Wat we op dit forum even willen laten oplichten zijn aandachtpunten die te maken hebben met de leefbaarheid en de beleefbaarheid van de stad en daarbij denken we aan alle investeringen in het openbaar domein van Mechelen evenzeer als de aandacht die nú al en in de komende tijd zal uitgaan naar wijk- en dorpszaken. Het management dichter bij de mensen brengen en mensen dichter laten participeren bij de leefgemeenschap. Dat zijn bij uitstek onze doelen. Hier kunnen we vaststellen dat het invoeren van de wijkonderhoudsteams door onze wijk- en buurtbewoners erg word gesmaakt. Dit zorgt voor een verbeterd en constant kwalitatief onderhoud merkbaar tot in de buitenwijken en de dorpen. De positieve samenwerking van uitvoeringsdiensten en wijk- en dorpsmanagers blijkt een meerwaarde en wordt verder gezet. De samenwerking van dienstencentra en wijkhuizen wordt nog versterkt : dit laat toe om op wijkniveau nog professioneler te werken, nog dichter bij mensen nog breder van aanbod.

Als wij inzetten op groen dan spelen we in deze begroting voluit de kaart van de beleefbaarheid van deze stad en investeren we verder in realisaties en beheersopbouw voor de Kruidtuin. Bij onze " Botanique" kan ik als apotheker niet nalaten even te verwijzen naar de kruidentuin met het standbeeld van Dodoens. Dit stukje wordt uiteraard ook meegenomen in de beheersplanning en dan bovendien nog met de zeer gewaardeerde medewerking van vrijwilligers. Dit is in wezen een sterk voorbeeld van het Peters- en Meterscontract dat mee gestuurd wordt in onze wijkwerking.

Groen zijn ook de investeringen in Tivoli, nu voluit als Mechels patrimonium. Dringende saneringsmaatregelen werden eerder al genomen en de voorzieningen laten ons toe ook hier met een nieuw elan te werken aan een park met toekomst.

Het is ook met genoegen dat we vaststellen dat in opvolging van het project Beneden-Dijlevallei van Igemo, er op ruimere schaal ingezet wordt op het initiatief van de " Regionale Landschappen". Het breder kader is voor ons een belangrijk onderdeel van de beleidsverklaring van deze coalitie. Deze begroting opent mogelijkheden om verdere stappen te zetten en we zijn er van overtuigd dat de schepenen die hier vanuit hun hoofd- of deelbevoegdheid mee bezig zijn ,de nodige initiatieven ook zullen nemen.

Ik moet hier zeker ook, in het kader van duurzaamheid en milieu, verwijzen naar de lopende afspraken met Igemo. Hierbij denk ik aan de milieujaarplanning en de opbouw van de langere termijnengagementen met de Vlaamse Overheid. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met IGEMO. Mensen worden, individueel of via verenigingen en scholen, gesensibiliseerd en talrijke stimuli worden gegeven om duurzaam gedrag te bestendigen. Kijk maar naar de 190 gezinnen, die nu al meedoen binnen de klimaatwijken. Aandacht voor duurzaamheid en energiebesparingen gaan hand in hand met sensibilisering en gedragsverandering.

Het bestendigen ook van de vele premies in het kader van duurzame verbouwingen of natuurgerichte projecten waarvan de Mechelaar gebruik kan maken is een standvastig gegeven. Wij zijn blij met het startbudget, gereserveerd voor de uitbouw van goedkope energieleningen, zodat ook de minder rijke Mechelaar investeringen kan doen, die hem door de besparingen op zijn energiekost winst opleveren. Goed voor de eigen beurs en bovendien goed voor het milieu.

Deze begroting heeft aandacht voor een meer autoluwe stad met ondermeer de afwerking van de Vismarkt. Investeringen zoals voorzien in het fietspadenprogramma geven ons vertrouwen dat ook hier gaandeweg meer en beter resultaat kan worden geboekt.

Dit jaar wordt het Fort van Walem, in afspraak met Natuurpunt, een nieuw beleefbaar stukje groen voor alleman. De overdracht in functie van " natuurlijk beheer", met respect voor het militair historisch karakter van dit monument, is een garantie dat dit habitatgebied bewaard en zelfs verder ontwikkeld kan worden. De gecontroleerde betreding zal op termijn zelfs een natuur-toeristische meerwaarde betekenen voor Mechelen.

In het sociale landschap van deze stad willen wij ons niet alleen blijven inzetten voor een fijnmazig opvangnet voor de zwaksten onder ons. Het verder investeren in een project als het wijkgezondheidscentrum Wel&Wee dat op korte tijd zijn plaats in deze stad heeft verworven, vinden we dan ook een positieve trend.

Wij vinden bij wijze van afsluiting dat wij samen met onze collega's van de stadslijst in hechte coalitie met onze partners van de meerderheid een evenwichtige en vooral stevige begroting mogen voorstellen en goedkeuren!

Frie Niesten met medewerking van Joan Pepermans 27/01/2009