’TuinTesters’ gezocht in Mechelen

17 Februari 2023

’TuinTesters’ gezocht in Mechelen

“Curieuzeneuzen in de Tuin leverde in het verleden al heel veel inzichten op, maar met TuinTesters kunnen we nog veel specifieker de effecten van klimaatverandering in Mechelen in kaart brengen”, zegt schepen van milieu en klimaat Patrick Princen.

Stad Mechelen en partnerstad Tilburg zetten onder leiding van Natuurpunt de grootschalige Curieuzeneuzen in de Tuin-campagne op kleine schaal verder. Ze doen dat binnen het Europees LIFE project Wetlands4cities. Daarvoor zijn ze op zoek naar 300 TuinTesters. Dat zijn Mechelaars die vier jaar lang een meetpaddenstoel in hun tuin willen plaatsen met sensoren die het bodemvocht en de temperatuur meten op drie verschillende hoogtes. Aanmelden kan tot 5 maart en het onderzoek loopt vanaf april 2023 tot en met april 2027.

De impact van de klimaatverandering is zeer groot op middelgrote Europese steden zoals Mechelen. Er is een toenemende uitdaging om regenwatertekort en -overlast te voorkomen en hittestress terug te dringen. De aangrenzende natuur- en landbouwgebieden hebben op hun beurt te kampen met droogte en verlies aan biodiversiteit. Wetlands4Cities wil deze stedelijke kernen en hun omliggende natuurgebieden als verbonden geheel klimaatrobuust maken op vlak van water. Door dit samen aan te pakken, kan het stedelijk hemelwaterbeleid bijdragen aan het watergebonden herstel van de omliggende natuurlijke wetlands of broeken in de stedelijke rand.

“Curieuzeneuzen in de Tuin leverde in het verleden al heel veel inzichten op, maar met TuinTesters kunnen we nog veel specifieker de effecten van klimaatverandering in Mechelen in kaart brengen”, zegt schepen van milieu en klimaat Patrick Princen. “Aan de hand van de resultaten krijgen de TuinTesters tips om hun tuin klimaatrobuuster te maken. Daarnaast geeft het ons als overheid nog meer inzichten om Mechelen aan te passen aan het veranderende klimaat. Zo zijn er bijvoorbeeld metingen in de Paardenkerkhofstraat, die ons toelaten om het ontwerp op de juiste manier te vergroenen en maximaal aan te passen aan de specifieke situatie. De metingen zijn dus van groot belang om versteend gebied te monitoren en actie te ondernemen.”

“Daarnaast zal Natuurpunt met de TuinTesters ook verder de effecten van hitte, droogte en bodemvocht in de natuurgebieden Mechels Broek, Den Battelaer en de Barebeek meten”, gaat projectcoördinator Lander Wantens van Natuurpunt verder. “Uit eerder onderzoek van Curieuzeneuzen in de Tuin bleek dat deze gebieden minstens 4 graden koeler zijn tijdens hete zomerdagen en meer dan 170 miljoen water hebben opgevangen tijdens de natte zomer van 2021. Met het LIFE wetlands4Cities project gaat Natuurpunt deze natte natuurgebieden (wetlands) verder vernatten / herstellen. De effecten hiervan wil het ook meten met behulp van de TuinTesters.”

De metingen vinden plaats bij in totaal 600 inwoners van Mechelen (300) en Tilburg (300) tussen april 2023 en april 2027. Aanmelden om TuinTester te worden en mee te werken aan een klimaatrobuuste stad kan via www.mechelen.be/tuintesters.

Zie ook: www.mechelen.be/wetlands4cities