Over Plopsaqua

Figuur 1: gebieden die in de afbakening regionaalstedelijk gebied werden aangepast tov het gewestplan. Het bovenste groengekleurde gebied is de uitbreidingszone voor Technopolis, het onderste de site Carrefour Zemst. Het tussenstuk wordt dus in gelijk welk plan gevrijwaard (vanaf Zemstbaan 160 tot aan Carrefoursite).
Figuur 2: indeling van het uitbreidingsgebied Technopolis:  rood kan ontwikkeld worden, de gearceerde zone aansluitend op de tuinen is voorzien als bufferzone (ca. 50 m breed - vanaf Zemstbaan 132 tem 158).

De komst van Plopsaqua naar de site van Technopolis en de gevolgen voor de groene buffer richting Zemstbaan roept terecht vragen op. Het gaat dan ook om een complex dossier, waarover nog heel wat moet beslist worden. Met deze FAQ geven al wel graag zoveel mogelijk informatie, inclusief de aandachtspunten van Groen Mechelen voor dit dossier. Een uitgebreide toelichting is ook te vinden op de website van de stad Mechelen.

Waarom is er een nieuw zwembad nodig?

Het huidige zwembad aan de Geerdegemvaart dateert uit de jaren '70. Na recent onderzoek bleek dat de levensduur nog maar maximaal tien jaar bedraagt. Bovendien is onze stad aan het groeien en is er nood aan meer zwemwater voor onze inwoners en tal van clubs, zeker nu ook in de directe omgeving ook het zwembad van Hofstade sluit. Dat is meteen een van de redenen waarom een nieuw zwembad op dezelfde site niet evident is. Een groter zwembad aan de Geerdegemvaart zou daar voor de buurt niet leefbaar zijn. In zo’n scenario zou het zwembad ook lange tijd gesloten blijven. Om te vermijden dat alle scholen, clubs en recreanten enkel nog in de Nekkerpool terecht kunnen, is de bouw van een nieuw zwembad dus noodzakelijk.

Wat heeft Studio 100 te maken met een publiek zwembad?

Een nieuw zwembad en zeker de exploitatie ervan kost bijzonder veel geld. De stad heeft daarom een marktbevraging gedaan om te bekijken of er een partner gevonden kon worden die de investering van zo'n 15 à 20 miljoen op zich zou willen nemen. Deze werkwijze wordt ook door andere gemeenten gebruikt, net omdat de bouw en exploitatie van zwembaden zo duur is. Studio 100 kwam als winnaar uit die bevraging en is bereid een neutraal zwembad (zonder Plopsatoestanden) te bouwen waar de Mechelaar en de clubs en scholen terecht kunnen aan dezelfde voorwaarden als dat momenteel het geval is. Studio 100 wil dit realiseren in combinatie met een nieuwe Plopsaqua op dezelfde site.

Waarom verhuist het zwembad naar de site van Technopolis?

Er is in Mechelen nood aan meer zwemwater. Zeker gezien het sluiten van het zwembad in Hofstade. Een groter zwembad aan de Geerdegemvaart legt een onleefbare druk op de woonbuurt daar. De stad heeft verder geen eigen gronden ter beschikking waar een dergelijk project kan gerealiseerd worden. Van de beschikbare gronden wordt de locatie naast Technopolis door Studio 100 als de beste optie beschouwd. Het is dus geen grond van de stad. Zowel de Vlaamse regering als Technopolis hebben zich hier ondertussen akkoord mee verklaard. 

De site is nu groen, mag daar wel een zwembad komen?

Een groot deel van het gebied rond Technopolis is effectief ingekleurd als groene zone en dat zal niet veranderen. De locatie rond Technopolis was bij de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Mechelen jaren geleden echter ook voorzien als uitbreiding voor Technopolis zelf. Deze uitbreiding is er echter nooit gekomen, maar dat gebied (zie kaartje) heeft wel nog de bestemming ‘Gebied voor stedelijke ontwikkeling’. Die bestemming kan je niet zomaar wijzigen. Als het zwembad er niet zou komen, kan Technopolis er op dit moment andere ontwikkelingen doen en moet je ook nog eens op zoek naar andere locatie voor het nieuwe zwembad.

Zal de groene buffer kunnen behouden blijven?

Voor de stad en Groen Mechelen is het vrijwaren van zoveel mogelijk groen uiteraard een cruciale voorwaarde. Hoewel 40% van het gebied al jaren is ingekleurd als stedelijk ontwikkelingsgebied en dus bebouwd kan worden, blijft sowieso 75 à 85% van het groen gevrijwaard. Het meest waardevolle bos blijft integraal bestaan. We verankeren dus groen daar waar in principe altijd kan gebouwd worden. Door de voorwaarden die de stad Mechelen nu al oplegt, wordt (een zo goed als volledig) behoud van het bos haalbaar.
 
Maar ook binnen het projectgebied moet zoveel mogelijk groen gevrijwaard worden. We zullen er op toezien dat dit bij de opmaak van de concrete bouwplannen wordt opgenomen.  Het buffergebied moet voor ons kwalitatief ingericht worden zodat het een echte groene en visuele buffer vormt voor de omwonenden. Het groen dat toch zal verdwijnen moet voor ons elders gecompenseerd worden.
De projectzone voor het zwembadcomplex is groter (de rode lijn op de afbeelding) dan waar er volgens de voorgestelde plannen door Plopsaqua effectief bebouwing zal komen (de blauwe en rood gearceerde zone op de afbeelding). Op die manier wordt nog meer groen gevrijwaard. Bijkomend is er het engagement van Technopolis en Plopsaqua om het volledige groengebied (zo'n 11 hectaren onder de zwarte stippellijn op de afbeelding) langdurig in beheer te geven van Natuurpunt. Dat kunnen we alleen maar toejuichen.

Zal de Mechelaar meer moeten betalen om te gaan zwemmen?

Er is de absolute garantie dat het huidige aanbod voor de Mechelaar, de clubs en de scholen behouden blijft tegen dezelfde prijs én dat dit kan in een neutrale omgeving (los van het waterpretpark Plopsaqua dus). Studio 100 stemt hier ook mee in. Er komt dus – voor alle duidelijkheid – niet enkel een waterpretpark, maar ook een nieuw klassiek, neutraal zwembad. Voor de zwemmende Mechelaars wordt dit dus een erg positief verhaal.

Wat komt er op de site aan de Geerdegemvaart?

Wanneer het nieuwe zwembad aan Technopolis komt, krijgt de site van het huidige zwembad dus ook een nieuwe invulling. Daar zijn nog geen concrete plannen voor, maar voor ons is het alvast duidelijk dat de site niet zomaar volgebouwd kan worden. Integendeel: het is een prima locatie voor extra groen, met opnieuw een park en veel ruimte voor recreatie en ontmoeting.